MP.png inawentu
Select tenses of you test:
  • XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)
  • PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)
  • EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)
  • FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)
  • CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)
  • GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)
  • MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

Epu xipa zugun (formas compuestas)

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

Epu xipa zugun (formas compuestas)

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)