MD.png partìr

INFINÌT

Presèint

 • partìr

Pasê

 • éser partî

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • partî/partìda

GERÓNDI

Presèint

 • partànd

Pasê

 • essànd partî

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a partéss
 • té/ét partéss
 • al partéss
 • a partàm
 • a partî
 • i partéssen

Imperfèt

 • a partìva
 • té/ét partìv
 • al partìva
 • a partìven
 • a partìvi
 • i partìven
 

Pasê Remòt

 • a parté
 • té/ét partéss
 • al parté
 • a partén
 • a partéssi
 • i partén

Futùr Sèimpliz

 • a partirò
 • té/ét partirê
 • al partirà
 • a partiràm
 • a partirî
 • i partiràn
 

Pasê Pròsim

 • a sun partî
 • t'è partî
 • l'è partî
 • a sam partî
 • a sî partî
 • i én partî

Trapasê pròsim

 • a-i-éra partî
 • t'ér partî
 • l'éra partî
 • a-i-éren partî
 • a-i-éri partî
 • i éren partî
 

Trapasê remòt

 • a fó partî
 • té fóss partî
 • al fó partî
 • a fón partî
 • a fóssi partî
 • i fón partî

Futùr Anteriór

 • a sró partî
 • té srê partî
 • al srà partî
 • a sràm partî
 • a srî partî
 • i sràn partî

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a pèrta
 • ch'ét pèrta
 • ch'al pèrta
 • ch'a partàmma
 • ch'a partìdi
 • ch'i pèrten

Imperfèt

 • ch'a partéss(a)
 • ch'ét partéss(a)
 • ch'al partéss(a)
 • ch'a partéssen
 • ch'a partéssi
 • ch'i partéssen
 

Pasê

 • ch'a sia partî
 • ch'ét sia partî
 • ch'al sia partî
 • *
 • ch'a sàmma partî
 • ch'a sìdi partî

Trapasê

 • ch'i sìen partî
 • *
 • ch'a fóss(a) partî
 • ch'ét fóss(a) partî
 • ch'al fóss(a) partî
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a fóssen partî
 • ch'a-fóssi partî
 • ch'i fóssen partî
 • *
 • a partirév
 • té partiréss

Pasê

 • al partirév
 • a partiréven
 • a partiréssi
 • i partiréven
 • a srév partî
 • té sréss partî

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • al srév partî
 • *
 • a sréven partî
 • a sréssi partî
 • i sréven partî
 • *