FI.png toimia

INFINITIIVI

preesens

 • toimia

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • toimien

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • toimiva

2. partsiippi

 • toimineet/toiminut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • toimin
 • toimit
 • toimii
 • toimimme
 • toimitte
 • toimivat

preesens kielto

 • en toimi
 • et toimi
 • ei toimi
 • emme toimi
 • ette toimi
 • eivät toimi
 

imperfekti myöntö

 • toimin
 • toimit
 • toimi
 • toimimme
 • toimitte
 • toimivat

imperfekti kielto

 • en toiminut
 • et toiminut
 • ei toiminut
 • emme toimineet
 • ette toimineet
 • eivät toimineet
 

perfekti myöntö

 • olen toiminut
 • olet toiminut
 • on toiminut
 • olemme toimineet
 • olette toimineet
 • ovat toimineet

perfekti kielto

 • en ole toiminut
 • et ole toiminut
 • ei ole toiminut
 • emme ole toimineet
 • ette ole toimineet
 • eivät ole toimineet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin toiminut
 • olit toiminut
 • oli toiminut
 • olimme toimineet
 • olitte toimineet
 • olivat toimineet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut toiminut
 • et ollut toiminut
 • ei ollut toiminut
 • emme olleet toimineet
 • ette olleet toimineet
 • eivät olleet toimineet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • toimisin
 • toimisit
 • toimisi
 • toimisimme
 • toimisitte
 • toimisivat

preesens kielto

 • en toimisi
 • et toimisi
 • ei toimisi
 • emme toimisi
 • ette toimisi
 • eivät toimisi
 

perfekti myöntö

 • olisin toiminut
 • olisit toiminut
 • olisi toiminut
 • olisimme toimineet
 • olisitte toimineet
 • olisivat toimineet

perfekti kielto

 • en olisi toiminut
 • et olisi toiminut
 • ei olisi toiminut
 • emme olisi toimineet
 • ette olisi toimineet
 • eivät olisi toimineet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • toimi
 • toimikoon
 • toimikaamme
 • toimikaa
 • toimikoot

preesens kielto

 • älä toimi
 • älköön toimiko
 • älkäämme toimiko
 • älkää toimiko
 • älkööt toimiko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • toiminen
 • toiminet
 • toiminee
 • toiminemme
 • toiminette
 • toiminevat

preesens kielto

 • en toimine
 • et toimine
 • ei toimine
 • emme toimine
 • ette toimine
 • eivät toimine
 

perfekti myöntö

 • lienen toiminut
 • lienet toiminut
 • lienee toiminut
 • lienemme toimineet
 • lienette toimineet
 • lienevät toimineet

perfekti kielto

 • en liene toiminut
 • et liene toiminut
 • ei liene toiminut
 • emme liene toimineet
 • ette liene toimineet
 • eivät liene toimineet