LA.png scrutari

PARADIGMA

 

 • scrutor
 • scrutaris
 • scrutatus/a/um sum
 • scrutatum
 • scrutari

INFINITUS MODUS

Praesens

 • scrutari
 •  
 •  

Perfectum

 • scrutatus / scrutata / scrutatum esse
 • scrutaturi / scrutaturae / scrutatura esse
 •  
 

Futurum

 • scrutaturus / scrutatura / scrutaturum esse
 • scrutaturi / scrutaturae / scrutatura esse
 • *

PARTICIPIUM

Praesens

 • scrutans, scrutantis

Perfectum

 • scrutatus / scrutata / scrutatum
 

Futurum

 • scrutaturus / scrutatura / scrutaturum

GERUNDIUM

Genitivus

 • scrutandi

Dativus

 • scrutando
 

Accusativus

 • scrutandum

Ablativus

 • scrutando

GERUNDIVUS MODUS

Genitivus

 • scrutandus / scrutanda / scrutandum

SUPINUM

Activum

 • scrutatum

Passivum

 • scrutatu

INDICATIVUS MODUS

Praesens

 • scrutor
 • scrutaris
 • scrutatur
 • scrutamur
 • scrutamini
 • scrutantur

Imperfectum

 • scrutabar
 • scrutabaris
 • scrutabatur
 • scrutabamur
 • scrutabamini
 • scrutabantur
 

Futurum

 • scrutabor
 • scrutaberis
 • scrutabitur
 • scrutabimur
 • scrutabimini
 • scrutabuntur

Perfectum

 • scrutatus/a/um sum
 • scrutatus/a/um es
 • scrutatus/a/um est
 • scrutati/ae/a sumus
 • scrutati/ae/a estis
 • scrutati/ae/a sunt
 

Plusquamperfectum

 • scrutatus/a/um eram
 • scrutatus/a/um eras
 • scrutatus/a/um erat
 • scrutati/ae/a eramus
 • scrutati/ae/a eratis
 • scrutati/ae/a erant

Futurum Secundum

 • scrutatus/a/um ero
 • scrutatus/a/um eris
 • scrutatus/a/um erit
 • scrutati/ae/a erimus
 • scrutati/ae/a eritis
 • scrutati/ae/a erunt

MODUS CONIUCTIVUS

Praesens

 • scruter
 • scruteris
 • scrutetur
 • scrutemur
 • scrutemini
 • scrutentur

Imperfectum

 • scrutarer
 • scrutareris
 • scrutaretur
 • scrutaremur
 • scrutaremini
 • scrutarentur
 

Perfectum

 • scrutatus/a/um sim
 • scrutatus/a/um sis
 • scrutatus/a/um sit
 • scrutati/ae/a simus
 • scrutati/ae/a sitis
 • scrutati/ae/a sint

Plusquamperfectum

 • scrutatus/a/um essem
 • scrutatus/a/um esses
 • scrutatus/a/um esset
 • scrutati/ae/a essemus
 • scrutati/ae/a essetis
 • scrutati/ae/a essent

MODUS IMPERATIVUS

Praesens

 • *
 • scrutare
 • *
 • *
 • scrutamini
 • *

Futurum

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *