PASSO DA QUI
FI.png kontrolloida

INFINITIIVI

preesens

 • kontrolloida

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • kontrolloiden

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • kontrolloiva

2. partsiippi

 • kontrolloineet/kontrolloinut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • kontrolloin
 • kontrolloit
 • kontrolloi
 • kontrolloimme
 • kontrolloitte
 • kontrolloivat

preesens kielto

 • en kontrolloi
 • et kontrolloi
 • ei kontrolloi
 • emme kontrolloi
 • ette kontrolloi
 • eivät kontrolloi
 

imperfekti myöntö

 • kontrolloin
 • kontrolloit
 • kontrolloi
 • kontrolloimme
 • kontrolloitte
 • kontrolloivat

imperfekti kielto

 • en kontrolloinut
 • et kontrolloinut
 • ei kontrolloinut
 • emme kontrolloineet
 • ette kontrolloineet
 • eivät kontrolloineet
 

perfekti myöntö

 • olen kontrolloinut
 • olet kontrolloinut
 • on kontrolloinut
 • olemme kontrolloineet
 • olette kontrolloineet
 • ovat kontrolloineet

perfekti kielto

 • en ole kontrolloinut
 • et ole kontrolloinut
 • ei ole kontrolloinut
 • emme ole kontrolloineet
 • ette ole kontrolloineet
 • eivät ole kontrolloineet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin kontrolloinut
 • olit kontrolloinut
 • oli kontrolloinut
 • olimme kontrolloineet
 • olitte kontrolloineet
 • olivat kontrolloineet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut kontrolloinut
 • et ollut kontrolloinut
 • ei ollut kontrolloinut
 • emme olleet kontrolloineet
 • ette olleet kontrolloineet
 • eivät olleet kontrolloineet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • kontrolloisin
 • kontrolloisit
 • kontrolloisi
 • kontrolloisimme
 • kontrolloisitte
 • kontrolloisivat

preesens kielto

 • en kontrolloidi
 • et kontrolloisi
 • ei kontrolloisi
 • emme kontrolloisi
 • ette kontrolloisi
 • eivät kontrolloisi
 

perfekti myöntö

 • olisin kontrolloinut
 • olisit kontrolloinut
 • olisi kontrolloinut
 • olisimme kontrolloineet
 • olisitte kontrolloineet
 • olisivat kontrolloineet

perfekti kielto

 • en olisi kontrolloinut
 • et olisi kontrolloinut
 • ei olisi kontrolloinut
 • emme olisi kontrolloineet
 • ette olisi kontrolloineet
 • eivät olisi kontrolloineet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • kontrolloi
 • kontrolloikoon
 • kontrolloikaamme
 • kontrolloikaa
 • kontrolloikoot

preesens kielto

 • älä kontrolloi
 • älköön kontrolloiko
 • älkäämme kontrolloiko
 • älkää kontrolloiko
 • älkööt kontrolloiko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • kontrolloinen
 • kontrolloinet
 • kontrolloinee
 • kontrolloinemme
 • kontrolloinette
 • kontrolloinevat

preesens kielto

 • en kontrolloine
 • et kontrolloine
 • ei kontrolloine
 • emme kontrolloine
 • ette kontrolloine
 • eivät kontrolloine
 

perfekti myöntö

 • lienen kontrolloinut
 • lienet kontrolloinut
 • lienee kontrolloinut
 • lienemme kontrolloineet
 • lienette kontrolloineet
 • lienevät kontrolloineet

perfekti kielto

 • en liene kontrolloinut
 • et liene kontrolloinut
 • ei liene kontrolloinut
 • emme liene kontrolloineet
 • ette liene kontrolloineet
 • eivät liene kontrolloineet