PASSO DA QUI
FI.png ennakoida

INFINITIIVI

preesens

 • ennakoida

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • ennakoiden

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • ennakoiva

2. partsiippi

 • ennakoideet/ennakoidut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • ennakoin
 • ennakoit
 • ennakoi
 • ennakoimme
 • ennakoitte
 • ennakoivat

preesens kielto

 • en ennakoi
 • et ennakoi
 • ei ennakoi
 • emme ennakoi
 • ette ennakoi
 • eivät ennakoi
 

imperfekti myöntö

 • ennakoin
 • ennakoit
 • ennakoi
 • ennakoimme
 • ennakoitte
 • ennakoivat

imperfekti kielto

 • en ennakoinut
 • et ennakoinut
 • ei ennakoinut
 • emme ennakoineet
 • ette ennakoineet
 • eivät ennakoineet
 

perfekti myöntö

 • olen ennakoinut
 • olet ennakoinut
 • on ennakoinut
 • olemme ennakoineet
 • olette ennakoineet
 • ovat ennakoineet

perfekti kielto

 • en ole ennakoinut
 • et ole ennakoinut
 • ei ole ennakoinut
 • emme ole ennakoineet
 • ette ole ennakoineet
 • eivät ole ennakoineet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin ennakoinut
 • olit ennakoinut
 • oli ennakoinut
 • olimme ennakoineet
 • olitte ennakoineet
 • olivat ennakoineet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut ennakoinut
 • et ollut ennakoinut
 • ei ollut ennakoinut
 • emme olleet ennakoineet
 • ette olleet ennakoineet
 • eivät olleet ennakoineet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • ennakoisin
 • ennakoisit
 • ennakoisi
 • ennakoisimme
 • ennakoisitte
 • ennakoisivat

preesens kielto

 • en ennakoisi
 • et ennakoisi
 • ei ennakoisi
 • emme ennakoisi
 • ette ennakoidi
 • eivät ennakoisi
 

perfekti myöntö

 • olisin ennakoinut
 • olisit ennakoinut
 • olisi ennakoinut
 • olisimme ennakoideet
 • olisitte ennakoineet
 • olisivat ennakoineet

perfekti kielto

 • en olisi ennakoinut
 • et olisi ennakoinut
 • ei olisi ennakoinut
 • emme olisi ennakoineet
 • ette olisi ennakoineet
 • eivät olisi ennakoineet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • ennakoi
 • ennakoikoon
 • ennakoikaamme
 • ennakoikaa
 • ennakoikoot

preesens kielto

 • älä ennakoi
 • älköön ennakoiko
 • älkäämme ennakoiko
 • älkää ennakoiko
 • älkööt ennakoiko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • ennakoinen
 • ennakoinet
 • ennakoinee
 • ennakoinemme
 • ennakoinette
 • ennakoinevat

preesens kielto

 • en ennakoine
 • et ennakoine
 • ei ennakoine
 • emme ennakoine
 • ette ennakoine
 • eivät ennakoine
 

perfekti myöntö

 • lienen ennakoinut
 • lienet ennakoinut
 • lienee ennakoinut
 • lienemme ennakoineet
 • lienette ennakoineet
 • lienevät ennakoineet

perfekti kielto

 • en liene ennakoinut
 • et liene ennakoinut
 • ei liene ennakoinut
 • emme liene ennakoineet
 • ette liene ennakoineet
 • eivät liene ennakoineet