PASSO DA QUI
FI.png veltostaa

INFINITIIVI

preesens

 • veltostaa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • veltostaen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • veltostava

2. partsiippi

 • veltostaneet/veltostanut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • veltostan
 • veltostat
 • veltostaa
 • veltostamme
 • veltostatte
 • veltostavat

preesens kielto

 • en veltosta
 • et veltosta
 • ei veltosta
 • emme veltosta
 • ette veltosta
 • eivät veltosta
 

imperfekti myöntö

 • veltostin
 • veltostit
 • veltosti
 • veltostimme
 • veltostitte
 • veltostavat

imperfekti kielto

 • en veltostanut
 • et veltostanut
 • ei veltostanut
 • emme veltostaneet
 • ette veltostaneet
 • eivät veltostaneet
 

perfekti myöntö

 • olen veltostanut
 • olet veltostanut
 • on veltostanut
 • olemme veltostaneet
 • olette veltostaneet
 • ovat veltostaneet

perfekti kielto

 • en ole veltostanut
 • et ole veltostanut
 • ei ole veltostanut
 • emme ole veltostaneet
 • ette ole veltostaneet
 • eivät ole veltostaneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin veltostanut
 • olit veltostanut
 • oli veltostanut
 • olimme veltostaneet
 • olitte veltostaneet
 • olivat veltostaneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut veltostanut
 • et ollut veltostanut
 • ei ollut veltostanut
 • emme olleet veltostaneet
 • ette olleet veltostaneet
 • eivät olleet veltostaneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • veltostaisin
 • veltostaisit
 • veltostaisi
 • veltostaisimme
 • veltostaisitte
 • veltostavat

preesens kielto

 • en veltostaisi
 • et veltostaisi
 • ei veltostaisi
 • emme veltostaisi
 • ette veltostaisi
 • eivät veltostaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin veltostanut
 • olisit veltostanut
 • olisi veltostanut
 • olisimme veltostaneet
 • olisitte veltostaneet
 • olisivat veltostaneet

perfekti kielto

 • en olisi veltostanut
 • et olisi veltostanut
 • ei olisi veltostanut
 • emme olisi veltostaneet
 • ette olisi veltostaneet
 • eivät olisi veltostaneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • veltosta
 • veltostakoon
 • veltostakaamme
 • veltostakaa
 • veltostakoot

preesens kielto

 • älä veltosta
 • älköön veltostako
 • älkäämme veltostako
 • älkää veltostako
 • älkööt veltostako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • veltostanen
 • veltostanet
 • veltostanee
 • veltostanemme
 • veltostanette
 • veltostavat

preesens kielto

 • en veltostane
 • et veltostane
 • ei veltostane
 • emme veltostane
 • ette veltostane
 • eivät veltostane
 

perfekti myöntö

 • lienen veltostanut
 • lienet veltostanut
 • lienee veltostanut
 • lienemme veltostaneet
 • lienette veltostaneet
 • lienevät veltostaneet

perfekti kielto

 • en liene veltostanut
 • et liene veltostanut
 • ei liene veltostanut
 • emme liene veltostaneet
 • ette liene veltostaneet
 • eivät liene veltostaneet