OG.png καλέω

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • καλέω
 • καλ-είς
 • καλ-εί
 • καλ-ούμεν
 • καλ-είτε
 • καλ-ούσιν

Υποτακτική

 • καλ-έω(-ώ)
 • καλ-ής
 • καλ-ή
 • καλ-ώμεν
 • καλ-ήτε
 • καλ-ώσιν
 

Ευκτική

 • καλ-οίην
 • καλ-οίης
 • καλ-οίη
 • καλ-ούντων
 • καλ-οίτε
 • καλ-οίεν

Προστακτική

 • κάλ-ει
 • καλ-είτω
 • καλ-είτε
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • καλ-είν

Μετοχή

 • καλ-ών
 • καλ-ούσα
 • καλ-ούν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-κάλ-ουν
 • ε-κάλ-εις
 • ε-κάλ-ει
 • ε-καλ-ούμεν
 • ε-καλ-είτε
 • ε-κάλ-ουν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • καλέ-σω
 • καλέ-σεις
 • καλέ-σει
 • καλέ-σομεν
 • καλέ-σετε
 • καλέ-σουσι(ν)

Ευκτική

 • καλέ-σοιμι
 • καλέ-σοις
 • καλέ-σοι
 • καλέ-σοιμεν
 • καλέ-σοιτε
 • καλέ-σοιεν
 

Απαρέμφατο

 • καλέ-σειν

Μετοχή

 • καλέ-σων
 • καλέ-σουσα
 • καλέ-σον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-κάλε-σα
 • ε-κάλε-σας
 • ε-κάλε-σε(ν)
 • ε-καλέ-σαμεν
 • ε-καλέ-σατε
 • ε-κάλε-σαν

Υποτακτική

 • καλέ-σω
 • καλέ-σης
 • καλέ-ση
 • καλέ-σωμεν
 • καλέ-σητε
 • καλέ-σωσι(ν)
 

Ευκτική

 • καλέ-σαιμι
 • καλέ-σαις
 • καλέ-σαι
 • καλέ-σαιμεν
 • καλέ-σαιτε
 • καλέ-σαιεν

Προστακτική

 • κάλε-σον
 • καλε-σάτω
 • καλε-σάντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κάλε-σαι

Μετοχή

 • καλέ-σας
 • καλέ-σασα
 • καλέ-σαν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • κέ-κλη-κα
 • κέ-κλη-κας
 • κέ-κλη-κε(ν)
 • κε-κλή-καμεν
 • κε-κλή-κατε
 • κε-κλή-κασι(ν)

Υποτακτική

 • κε-κλή-κω
 • κε-κλή-κης
 • κε-κλή-κη
 • κε-κλή-κωμεν
 • κε-κλή-κητε
 • κε-κλή-κωσι(ν)
 

Ευκτική

 • κε-κλή-κοιμι
 • κε-κλή-κοις
 • κε-κλή-κοι
 • κε-κλή-κοιμεν
 • κε-κλή-κοιτε
 • κε-κλή-κοιεν

Προστακτική

 • κέ-κλη-κε
 • κε-κλη-κέτω
 • κε-κλη-κόντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κε-κλη-κέναι

Μετοχή

 • κε-κλη-κώς
 • κε-κλη-κυία
 • κε-κλη-κός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-κεκλή-κειν
 • ε-κεκλή-κεις
 • ε-κεκλή-κει
 • ε-κεκλή-κειμεν
 • ε-κεκλή-κειτε
 • ε-κεκλή-κεισαν

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • κλη-θησοίμην
 • κλη-θήσοιο
 • κλη-θήσοιτο
 • κλη-θησοίμεθα
 • κλη-θήσοισθε
 • κλη-θήσοιντο

Απαρέμφατο

 • κλη-θήσεσθαι
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • κλη-θησόμενος
 • κλη-θησομένη
 • κλη-θησόμενον

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-κλή-θην
 • ε-κλή-θης
 • ε-κλή-θη
 • ε-κλή-θημεν
 • ε-κλή-θητε
 • ε-κλή-θησαν

Υποτακτική

 • κλη-θώ
 • κλη-θής
 • κλη-θή
 • κλη-θώμεν
 • κλη-θήτε
 • κλη-θώσι(ν)
 

Ευκτική

 • κλη-θείην
 • κλη-θείης
 • κλη-θείη
 • κλη-θείμεν
 • κλη-θείτε
 • κλη-θείεν

Προστακτική

 • κλή-θητι
 • κλη-θήτω
 • κλη-θέντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κλη-θήναι

Μετοχή

 • κλη-θείς
 • κλη-θείσα
 • κλη-θέν

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • καλούμαι
 • καλ-εί
 • καλ-είται
 • καλ-ούμεθα
 • καλ-είσθε
 • καλ-ούνται

Υποτακτική

 • καλ-ώμαι
 • καλ-ή
 • καλ-ήται
 • καλ-ώμεθα
 • καλ-ήσθε
 • καλ-ώνται
 

Ευκτική

 • καλ-οίμην
 • καλ-οίο
 • καλ-οίτο
 • καλ-οίμεθα
 • καλ-οίσθε
 • καλ-οίντο

Προστακτική

 • καλ-ού
 • καλ-είσθω
 • καλ-είσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • καλ-είσθαι

Μετοχή

 • καλ-ούμενος
 • καλ-ουμένη
 • καλ-ούμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-καλ-ούμην
 • ε-καλ-ού
 • ε-καλ-είτο
 • ε-καλ-ούμεθα
 • ε-καλ-είσθε
 • ε-καλ-ούντο

ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • καλε-σοίμην
 • καλέ-σοιο
 • καλέ-σοιτο
 • καλε-σοίμεθα
 • καλέ-σοισθε
 • καλέ-σοιντο

Απαρέμφατο

 • *
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • καλε-σόμενος
 • καλε-σομένη
 • καλε-σόμενον

ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-καλεσ-άμην
 • ε-καλέσ-ω
 • ε-καλέσ-ατο
 • ε-καλεσ-άμεθα
 • ε-καλέσ-ασθε
 • ε-καλέσ-αντο

Υποτακτική

 • καλέ-σωμαι
 • καλέ-ση
 • καλέ-σηται
 • καλε-σώμεθα
 • καλέ-σησθε
 • καλέ-σωνται
 

Ευκτική

 • καλε-σαίμην
 • καλέ-σαιο
 • καλέ-σαιτο
 • καλε-σαίμεθα
 • καλέ-σαισθε
 • καλέ-σαιντο

Προστακτική

 • κάλε-σαι
 • καλε-σάσθω
 • καλε-σάσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • καλέ-σασθαι

Μετοχή

 • καλε-σάμενος
 • καλε-σαμένη
 • καλε-σάμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • ε-κε-κλή-μην
 • ε-κέ-κλη-σο
 • ε-κέ-κλη-το
 • ε-κε-κλή-μεθα
 • ε-κέ-κλη-σθε
 • ε-κέ-κλη-ντο

Υποτακτική

 • κε-κλη-μένος ώ
 • κε-κλη-μένη ής
 • κε-κλη-μένον ή
 • κε-κλη-μένοι ώμεν
 • κε-κλη-μέναι ήτε
 • κε-κλη-μένα ώσι(ν)
 

Ευκτική

 • κε-κλη-μένος είην
 • κε-κλη-μένη είης
 • κε-κλη-μένον είη
 • κε-κλη-μένοι είμεν
 • κε-κλη-μέναι είτε
 • κε-κλη-μένα είεν

Προστακτική

 • κέ-κλη-σο
 • κε-κλή-σθω
 • κε-κλή-σθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κε-κλή-σθαι

Μετοχή

 • κε-κλη-μένος
 • κε-κλη-μένη
 • κε-κλη-μένον