OG.png κολούω

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • κολούω
 • κολού-εις
 • κολού-ει
 • κολού-ομεν
 • κολού-ετε
 • κολού-ουσιν

Υποτακτική

 • κολού-ω
 • κολού-ης
 • κολού-η
 • κολού-ωμεν
 • κολού-ητε
 • κολού-ωσι(ν)
 

Ευκτική

 • κολού-οιμι
 • κολού-οις
 • κολού-οι
 • κολου-όντων
 • κολού-οιτε
 • κολού-οιεν

Προστακτική

 • κόλου-ε
 • κολου-έτω
 • κολού-ετε
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κολού-ειν

Μετοχή

 • κολού-ων
 • κολού-ουσα
 • κολού-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-κόλου-ον
 • ε-κόλου-ες
 • ε-κόλου-ε
 • ε-κολού-ομεν
 • ε-κολού-ετε
 • ε-κόλου-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • κολού-σω
 • κολού-σεις
 • κολού-σει
 • κολού-σομεν
 • κολού-σετε
 • κολού-σουσι(ν)

Ευκτική

 • κολού-σοιμι
 • κολού-σοις
 • κολού-σοι
 • κολού-σοιμεν
 • κολού-σοιτε
 • κολού-σοιεν
 

Απαρέμφατο

 • κολού-σειν

Μετοχή

 • κολού-σων
 • κολού-σουσα
 • κολού-σον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-κόλουσ-α
 • ε-κόλουσ-ας
 • ε-κόλουσ-ε(ν)
 • ε-κολούσ-αμεν
 • ε-κολούσ-ατε
 • ε-κόλουσ-αν

Υποτακτική

 • κολούσ-ω
 • κολούσ-ης
 • κολούσ-η
 • κολούσ-ωμεν
 • κολούσ-ητε
 • κολούσ-ωσι(ν)
 

Ευκτική

 • κολούσ-αιμι
 • κολούσ-αις
 • κολούσ-αι
 • κολούσ-αιμεν
 • κολούσ-αιτε
 • κολούσ-αιεν

Προστακτική

 • κόλουσ-ον
 • κολουσ-άτω
 • κολουσ-άντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κόλουσ-αι

Μετοχή

 • κολούσ-ας
 • κολούσ-ασα
 • κολούσ-αν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Υποτακτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Ευκτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Προστακτική

 • *
 • *
 • *
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • *

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • κολου-θησοίμην
 • κολου-θήσοιο
 • κολου-θήσοιτο
 • κολου-θησοίμεθα
 • κολου-θήσοισθε
 • κολου-θήσοιντο

Απαρέμφατο

 • κολου-θήσεσθαι
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • κολου-θησόμενος
 • κολου-θησομένη
 • κολου-θησόμενον

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-κολούσ-θην
 • ε-κολούσ-θης
 • ε-κολούσ-θη
 • ε-κολούσ-θημεν
 • ε-κολούσ-θητε
 • ε-κολούσ-θησαν

Υποτακτική

 • κολου-θώ
 • κολου-θής
 • κολου-θή
 • κολου-θώμεν
 • κολου-θήτε
 • κολου-θώσι(ν)
 

Ευκτική

 • κολου-θείην
 • κολου-θείης
 • κολου-θείη
 • κολου-θείμεν
 • κολου-θείτε
 • κολου-θείεν

Προστακτική

 • κολού-θητι
 • κολου-θήτω
 • κολου-θέντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κολου-θήναι

Μετοχή

 • κολου-θείς
 • κολου-θείσα
 • κολου-θέν

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • κολούομαι
 • κολού-ει
 • κολού-εται
 • κολου-όμεθα
 • κολού-εσθε
 • κολού-ονται

Υποτακτική

 • κολού-ωμαι
 • κολού-η
 • κολού-ηται
 • κολου-ώμεθα
 • κολού-ησθε
 • κολού-ωνται
 

Ευκτική

 • κολου-οίμην
 • κολού-οιο
 • κολού-οιτο
 • κολου-οίμεθα
 • κολού-οισθε
 • κολού-οιντο

Προστακτική

 • κολού-ου
 • κολου-έσθω
 • κολου-έσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κολού-εσθαι

Μετοχή

 • κολου-όμενος
 • κολου-ομένη
 • κολου-όμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-κολου-όμην
 • ε-κολού-ου
 • ε-κολού-ετο
 • ε-κολου-όμεθα
 • ε-κολού-εσθε
 • ε-κολού-οντο

ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • κολου-σοίμην
 • κολού-σοιο
 • κολού-σοιτο
 • κολου-σοίμεθα
 • κολού-σοισθε
 • κολού-σοιντο

Απαρέμφατο

 • *
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • κολου-σόμενος
 • κολου-σομένη
 • κολου-σόμενον

ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-κολου-σάμην
 • ε-κολού-σω
 • ε-κολού-σατο
 • ε-κολου-σάμεθα
 • ε-κολού-σασθε
 • ε-κολού-σαντο

Υποτακτική

 • κολούσ-ωμαι
 • κολούσ-η
 • κολούσ-ηται
 • κολουσ-ώμεθα
 • κολούσ-ησθε
 • κολούσ-ωνται
 

Ευκτική

 • κολουσ-αίμην
 • κολούσ-αιο
 • κολούσ-αιτο
 • κολουσ-αίμεθα
 • κολούσ-αισθε
 • κολούσ-αιντο

Προστακτική

 • κόλουσ-αι
 • κολουσ-άσθω
 • κολουσ-άσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κολούσ-ασθαι

Μετοχή

 • κολουσ-άμενος
 • κολουσ-αμένη
 • κολουσ-άμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • ε-κε-κολούσ-μην
 • ε-κε-κόλου-σο
 • ε-κε-κόλουσ-το
 • ε-κε-κολούσ-μεθα
 • ε-κε-κόλουσ-θε
 • κε-κολουσ-μένοι ήσαν

Υποτακτική

 • κε-κολουσ-μένος ώ
 • κε-κολουσ-μένη ής
 • κε-κολουσ-μένον ή
 • κε-κολουσ-μένοι ώμεν
 • κε-κολουσ-μέναι ήτε
 • κε-κολουσ-μένα ώσι(ν)
 

Ευκτική

 • κε-κολουσ-μένος είην
 • κε-κολουσ-μένη είης
 • κε-κολουσ-μένον είη
 • κε-κολουσ-μένοι είμεν
 • κε-κολουσ-μέναι είτε
 • κε-κολουσ-μένα είεν

Προστακτική

 • κε-κόλου-σο
 • κε-κολού-σθω
 • κε-κολού-σθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • κε-κολού-σθαι

Μετοχή

 • κε-κολουσ-μένος
 • κε-κολουσ-μένη
 • κε-κολουσ-μένον