OG.png ήκω

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • ήκω
 • ήκ-εις
 • ήκ-ει
 • ήκ-ομεν
 • ήκ-ετε
 • ήκ-ουσιν

Υποτακτική

 • ήκ-ω
 • ήκ-ης
 • ήκ-η
 • ήκ-ωμεν
 • ήκ-ητε
 • ήκ-ωσι(ν)
 

Ευκτική

 • ήκ-οιμι
 • ήκ-οις
 • ήκ-οι
 • ηκ-όντων
 • ήκ-οιτε
 • ήκ-οιεν

Προστακτική

 • ήκ-ε
 • ηκ-έτω
 • ήκ-ετε
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • ήκ-ειν

Μετοχή

 • ήκ-ων
 • ήκ-ουσα
 • ήκ-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ήκ-ον
 • ήκ-ες
 • ήκ-ε
 • ήκ-ομεν
 • ήκ-ετε
 • ήκ-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • ήξ-ω
 • ήξ-εις
 • ήξ-ει
 • ήξ-ομεν
 • ήξ-ετε
 • ήξ-ουσι(ν)

Ευκτική

 • ήξ-οιμι
 • ήξ-οις
 • ήξ-οι
 • ήξ-οιμεν
 • ήξ-οιτε
 • ήξ-οιεν
 

Απαρέμφατο

 • ήξ-ειν

Μετοχή

 • ήξ-ων
 • ήξ-ουσα
 • ήξ-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ήξ-α
 • ήξ-ας
 • ήξ-ε(ν)
 • ήξ-αμεν
 • ήξ-ατε
 • ήξ-αν

Υποτακτική

 • ήξ-ω
 • ήξ-ης
 • ήξ-η
 • ήξ-ωμεν
 • ήξ-ητε
 • ήξ-ωσι(ν)
 

Ευκτική

 • ήξ-αιμι
 • ήξ-αις
 • ήξ-αι
 • ήξ-αιμεν
 • ήξ-αιτε
 • ήξ-αιεν

Προστακτική

 • ήξ-ον
 • ηξ-άτω
 • ηξ-άντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • ήξ-αι

Μετοχή

 • ήξ-ας
 • ήξ-ασα
 • ήξ-αν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • ή-κα
 • ή-κας
 • ή-κε(ν)
 • ή-καμεν
 • ή-κατε
 • ή-κασι(ν)

Υποτακτική

 • ή-κω
 • ή-κης
 • ή-κη
 • ή-κωμεν
 • ή-κητε
 • ή-κωσι(ν)
 

Ευκτική

 • ή-κοιμι
 • ή-κοις
 • ή-κοι
 • ή-κοιμεν
 • ή-κοιτε
 • ή-κοιεν

Προστακτική

 • ή-κε
 • η-κέτω
 • η-κόντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • η-κέναι

Μετοχή

 • η-κώς
 • η-κυία
 • η-κός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

Οριστική

 • ή-κειν
 • ή-κεις
 • ή-κει
 • ή-κειμεν
 • ή-κειτε
 • ή-κεισαν

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Απαρέμφατο

 • *
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Υποτακτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Ευκτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Προστακτική

 • *
 • *
 • *
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • *

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • ήκομαι
 • ήκ-ει
 • ήκ-εται
 • ηκ-όμεθα
 • ήκ-εσθε
 • ήκ-ονται

Υποτακτική

 • ήκ-ωμαι
 • ήκ-η
 • ήκ-ηται
 • ηκ-ώμεθα
 • ήκ-ησθε
 • ήκ-ωνται
 

Ευκτική

 • ηκ-οίμην
 • ήκ-οιο
 • ήκ-οιτο
 • ηκ-οίμεθα
 • ήκ-οισθε
 • ήκ-οιντο

Προστακτική

 • ήκ-ου
 • ηκ-έσθω
 • ηκ-έσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • ήκ-εσθαι

Μετοχή

 • ηκ-όμενος
 • ηκ-ομένη
 • ηκ-όμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ηκ-όμην
 • ήκ-ου
 • ήκ-ετο
 • ηκ-όμεθα
 • ήκ-εσθε
 • ήκ-οντο

ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • ηξ-οίμην
 • ήξ-οιο
 • ήξ-οιτο
 • ηξ-οίμεθα
 • ήξ-οισθε
 • ήξ-οιντο

Απαρέμφατο

 • *
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • ηξ-όμενος
 • ηξ-ομένη
 • ηξ-όμενον

ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Υποτακτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Ευκτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Προστακτική

 • *
 • *
 • *
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • *

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Υποτακτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Ευκτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Προστακτική

 • *
 • *
 • *
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • *

Μετοχή

 • *
 • *
 • *