PASSO DA QUI
MP.png ruxetu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ruxetu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • ruxetulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ruxetulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • ruxetunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ruxetulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • ruxetulan
 • ruxetuylami
 • ruxetulay
 • ruxetulayu
 • ruxetulaymu
 • ruxetulaygu
 • ruxetulayiñ
 • ruxetulaymün
 • ruxetulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • ruxetulelan
 • ruxetulelaymi
 • ruxetulelay
 • ruxetulelayu
 • ruxetulelaymu
 • ruxetulelaygu
 • ruxetulelaiñ
 • ruxetulelaymün
 • ruxetulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • ruxetulan
 • ruxetulaymi
 • ruxetulay
 • ruxetulayu
 • ruxetulaymu
 • ruxetulaygu
 • ruxetulayiñ
 • ruxetulaymün
 • ruxetulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • ruxetupelayan
 • ruxetupelayaymi
 • ruxetupelayay
 • ruxetupelayayu
 • ruxetupelayaymu
 • ruxetupelayaygu
 • ruxetupelayaiñ
 • ruxetupelayaymün
 • ruxetupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • ruxetupelan
 • ruxetupelaymi
 • ruxetupelay
 • ruxetupelayu
 • ruxetupelaymu
 • ruxetupelaygu
 • ruxetupelaiñ
 • ruxetupelaymün
 • ruxetupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • ruxetupelafun
 • ruxetupelafuymi
 • ruxetupelafuy
 • ruxetupelafuyu
 • ruxetupelafuymu
 • ruxetupelafuygu
 • ruxetupelafuiñ
 • ruxetupefulaymün
 • ruxetupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • ruxetupenofuli
 • ruxetupenofulimi
 • ruxetupenofule
 • ruxetupenofuliyu
 • ruxetupefunoleymu
 • ruxetupenofuleyegu
 • ruxetupenofuliyiñ
 • ruxetupenofuleymün
 • ruxetupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • ruxetupenoli
 • ruxetupenolimi
 • ruxetupenole
 • ruxetupenoliyu
 • ruxetupenoliymu
 • ruxetupenoliygu
 • ruxetupenoliyiñ
 • ruxetupenoliymün
 • ruxetupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • ruxetulayafun
 • ruxetulayafuymi
 • ruxetulayafuy
 • ruxetulayafuyu
 • ruxetulayafuymu
 • ruxetulayafuygu
 • ruxetulayafuiñ
 • ruxetulayafuymün
 • ruxetulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • ruxetulayafunem
 • ruxetulayafuymiyem
 • ruxetulayafuyem
 • ruxetulayafuyuem
 • ruxetulayafuymuem
 • ruxetulayafuyguem
 • ruxetulayafuiñem
 • ruxetulayafuymünem
 • ruxetulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • ruxetukilchi
 • ruxetukilge
 • ruxetukilpe
 • ruxetukiliyu
 • ruxetukinolmu
 • ruxetukinolpeyegu
 • ruxetulayaiñ
 • ruxetulayaymün
 • ruxetulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • ruxeturumenofuli
 • ruxeturumenofulimi
 • ruxeturumenofule
 • ruxeturumenofuliyu
 • ruxeturumenofulimu
 • ruxeturumenofuleyegu
 • ruxeturumenofuliyiñ
 • ruxeturumenofuliymün
 • ruxeturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • ruxetunofuli
 • ruxetunofulimi
 • ruxetunofule
 • ruxetunofuliyu
 • ruxetunofulimu
 • ruxetunofuleyegu
 • ruxetunofuliyiñ
 • ruxetunofuliymün
 • ruxetunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • ruxetupenoli
 • ruxetupenolmi
 • ruxetupenole
 • ruxetupenoliyu
 • ruxetupenolimu
 • ruxetupenoleygu
 • ruxetupenoliyiñ
 • ruxetupenoliymün
 • ruxetupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • ruxeturumepenoli
 • ruxeturumepenolmi
 • ruxeturumepenole
 • ruxeturumepenoliyu
 • ruxeturumepenoliymu
 • ruxeturumepenoleygu
 • ruxeturumepenoliyiñ
 • ruxeturumepenoliymün
 • ruxeturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • ruxetukapenoli
 • ruxetukapenolmi
 • ruxetukapenole
 • ruxetukapenoliyu
 • ruxetukapenolimu
 • ruxetukapenoleyegu
 • ruxetukapenoliyiñ
 • ruxetukapenloiymün
 • ruxetukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • ruxetukilchi
 • ruxetukil
 • ruxetukilpe
 • ruxetukilyu
 • ruxetukilmu
 • ruxetukilpeyegu
 • ruxetukiliñ
 • ruxetukilmün
 • ruxetukilpeyegün