PASSO DA QUI
MP.png xem

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xem

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • xemlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xemlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • xemlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xemlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • xemlan
 • xemlaymi
 • xemlay
 • xemlayu
 • xemlaymu
 • xemlaygu
 • xemlayiñ
 • xemlaymün
 • xemlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • xemkülelan
 • xemkülelaymi
 • xemkülelay
 • xemkülelayu
 • xemkülelaymu
 • xemkülelaygu
 • xemkülelaiñ
 • xemkülelaymün
 • xemkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • xemlan
 • xemlaymi
 • xemlay
 • xemlayu
 • xemlaymu
 • xemlaygu
 • xemlayiñ
 • xemlaymün
 • xemlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • xempelayan
 • xempelayaymi
 • xempelayay
 • xempelayayu
 • xempelayaymu
 • xempelayaygu
 • xempelayaiñ
 • xempelayaymün
 • xempelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • xempelan
 • xempelaymi
 • xempelay
 • xempelayu
 • xempelaymu
 • xempelaygu
 • xempelaiñ
 • xempelaymün
 • xempelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • xempelafun
 • xempelafuymi
 • xempelafuy
 • xempelafuyu
 • xempelafuymu
 • xempelafuygu
 • xempelafuiñ
 • xempefulaymün
 • xempelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • xempenofuli
 • xempenofulimi
 • xempenofule
 • xempenofuliyu
 • xempefunoleymu
 • xempenofuleyegu
 • xempenofuliyiñ
 • xempenofuleymün
 • xempenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • xempenoli
 • xempenolimi
 • xempenole
 • xempenoliyu
 • xempenoliymu
 • xempenoliygu
 • xempenoliyiñ
 • xempenoliymün
 • xempenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • xemlayafun
 • xemlayafuymi
 • xemlayafuy
 • xemlayafuyu
 • xemlayafuymu
 • xemlayafuygu
 • xemlayafuiñ
 • xemlayafuymün
 • xemlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • xemlayafunem
 • xemlayafuymiyem
 • xemlayafuyem
 • xemlayafuyuem
 • xemlayafuymuem
 • xemlayafuyguem
 • xemlayafuiñem
 • xemlayafuymünem
 • xemlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • xemkilchi
 • xemkilge
 • xemkilpe
 • xemkiliyu
 • xemkinolmu
 • xemkinolpeyegu
 • xemlayaiñ
 • xemlayaymün
 • xemlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • xemrumenofuli
 • xemrumenofulimi
 • xemrumenofule
 • xemrumenofuliyu
 • xemrumenofulimu
 • xemrumenofuleyegu
 • xemrumenofuliyiñ
 • xemrumenofuliymün
 • xemrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • xemnofuli
 • xemnofulimi
 • xemnofule
 • xemnofuliyu
 • xemnofulimu
 • xemnofuleyegu
 • xemnofuliyiñ
 • xemnofuliymün
 • xemnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • xempenoli
 • xempenolmi
 • xempenole
 • xempenoliyu
 • xempenolimu
 • xempenoleygu
 • xempenoliyiñ
 • xempenoliymün
 • xempenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • xemrumepenoli
 • xemrumepenolmi
 • xemrumepenole
 • xemrumepenoliyu
 • xemrumepenoliymu
 • xemrumepenoleygu
 • xemrumepenoliyiñ
 • xemrumepenoliymün
 • xemrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • xemkapenoli
 • xemkapenolmi
 • xemkapenole
 • xemkapenoliyu
 • xemkapenolimu
 • xemkapenoleyegu
 • xemkapenoliyiñ
 • xemkapenloiymün
 • xemkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • xemkilchi
 • xemkil
 • xemkilpe
 • xemkilyu
 • xemkilmu
 • xemkilpeyegu
 • xemkiliñ
 • xemkilmün
 • xemkilpeyegün