PASSO DA QUI
MP.png umawtu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • umawtu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • umawtulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • umawtulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • umawtunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • umawtulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • umawtulan
 • umawtuylami
 • umawtulay
 • umawtulayu
 • umawtulaymu
 • umawtulaygu
 • umawtulayiñ
 • umawtulaymün
 • umawtulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • umawtulelan
 • umawtulelaymi
 • umawtulelay
 • umawtulelayu
 • umawtulelaymu
 • umawtulelaygu
 • umawtulelaiñ
 • umawtulelaymün
 • umawtulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • umawtulan
 • umawtulaymi
 • umawtulay
 • umawtulayu
 • umawtulaymu
 • umawtulaygu
 • umawtulayiñ
 • umawtulaymün
 • umawtulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • umawtupelayan
 • umawtupelayaymi
 • umawtupelayay
 • umawtupelayayu
 • umawtupelayaymu
 • umawtupelayaygu
 • umawtupelayaiñ
 • umawtupelayaymün
 • umawtupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • umawtupelan
 • umawtupelaymi
 • umawtupelay
 • umawtupelayu
 • umawtupelaymu
 • umawtupelaygu
 • umawtupelaiñ
 • umawtupelaymün
 • umawtupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • umawtupelafun
 • umawtupelafuymi
 • umawtupelafuy
 • umawtupelafuyu
 • umawtupelafuymu
 • umawtupelafuygu
 • umawtupelafuiñ
 • umawtupefulaymün
 • umawtupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • umawtupenofuli
 • umawtupenofulimi
 • umawtupenofule
 • umawtupenofuliyu
 • umawtupefunoleymu
 • umawtupenofuleyegu
 • umawtupenofuliyiñ
 • umawtupenofuleymün
 • umawtupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • umawtupenoli
 • umawtupenolimi
 • umawtupenole
 • umawtupenoliyu
 • umawtupenoliymu
 • umawtupenoliygu
 • umawtupenoliyiñ
 • umawtupenoliymün
 • umawtupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • umawtulayafun
 • umawtulayafuymi
 • umawtulayafuy
 • umawtulayafuyu
 • umawtulayafuymu
 • umawtulayafuygu
 • umawtulayafuiñ
 • umawtulayafuymün
 • umawtulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • umawtulayafunem
 • umawtulayafuymiyem
 • umawtulayafuyem
 • umawtulayafuyuem
 • umawtulayafuymuem
 • umawtulayafuyguem
 • umawtulayafuiñem
 • umawtulayafuymünem
 • umawtulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • umawtukilchi
 • umawtukilge
 • umawtukilpe
 • umawtukiliyu
 • umawtukinolmu
 • umawtukinolpeyegu
 • umawtulayaiñ
 • umawtulayaymün
 • umawtulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • umawturumenofuli
 • umawturumenofulimi
 • umawturumenofule
 • umawturumenofuliyu
 • umawturumenofulimu
 • umawturumenofuleyegu
 • umawturumenofuliyiñ
 • umawturumenofuliymün
 • umawturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • umawtunofuli
 • umawtunofulimi
 • umawtunofule
 • umawtunofuliyu
 • umawtunofulimu
 • umawtunofuleyegu
 • umawtunofuliyiñ
 • umawtunofuliymün
 • umawtunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • umawtupenoli
 • umawtupenolmi
 • umawtupenole
 • umawtupenoliyu
 • umawtupenolimu
 • umawtupenoleygu
 • umawtupenoliyiñ
 • umawtupenoliymün
 • umawtupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • umawturumepenoli
 • umawturumepenolmi
 • umawturumepenole
 • umawturumepenoliyu
 • umawturumepenoliymu
 • umawturumepenoleygu
 • umawturumepenoliyiñ
 • umawturumepenoliymün
 • umawturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • umawtukapenoli
 • umawtukapenolmi
 • umawtukapenole
 • umawtukapenoliyu
 • umawtukapenolimu
 • umawtukapenoleyegu
 • umawtukapenoliyiñ
 • umawtukapenloiymün
 • umawtukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • umawtukilchi
 • umawtukil
 • umawtukilpe
 • umawtukilyu
 • umawtukilmu
 • umawtukilpeyegu
 • umawtukiliñ
 • umawtukilmün
 • umawtukilpeyegün