PASSO DA QUI
MP.png kupil

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kupil

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • kupillan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kupillelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • kupillafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kupillan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • kupillan
 • kupillaymi
 • kupillay
 • kupillayu
 • kupillaymu
 • kupillaygu
 • kupillayiñ
 • kupillaymün
 • kupillaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • kupilkülelan
 • kupilkülelaymi
 • kupilkülelay
 • kupilkülelayu
 • kupilkülelaymu
 • kupilkülelaygu
 • kupilkülelaiñ
 • kupilkülelaymün
 • kupilkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • kupillan
 • kupillaymi
 • kupillay
 • kupillayu
 • kupillaymu
 • kupillaygu
 • kupillayiñ
 • kupillaymün
 • kupillaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • kupilpelayan
 • kupilpelayaymi
 • kupilpelayay
 • kupilpelayayu
 • kupilpelayaymu
 • kupilpelayaygu
 • kupilpelayaiñ
 • kupilpelayaymün
 • kupilpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • kupilpelan
 • kupilpelaymi
 • kupilpelay
 • kupilpelayu
 • kupilpelaymu
 • kupilpelaygu
 • kupilpelaiñ
 • kupilpelaymün
 • kupilpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • kupilpelafun
 • kupilpelafuymi
 • kupilpelafuy
 • kupilpelafuyu
 • kupilpelafuymu
 • kupilpelafuygu
 • kupilpelafuiñ
 • kupilpefulaymün
 • kupilpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • kupilpenofuli
 • kupilpenofulimi
 • kupilpenofule
 • kupilpenofuliyu
 • kupilpefunoleymu
 • kupilpenofuleyegu
 • kupilpenofuliyiñ
 • kupilpenofuleymün
 • kupilpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • kupilpenoli
 • kupilpenolimi
 • kupilpenole
 • kupilpenoliyu
 • kupilpenoliymu
 • kupilpenoliygu
 • kupilpenoliyiñ
 • kupilpenoliymün
 • kupilpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • kupillayafun
 • kupillayafuymi
 • kupillayafuy
 • kupillayafuyu
 • kupillayafuymu
 • kupillayafuygu
 • kupillayafuiñ
 • kupillayafuymün
 • kupillayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • kupillayafunem
 • kupillayafuymiyem
 • kupillayafuyem
 • kupillayafuyuem
 • kupillayafuymuem
 • kupillayafuyguem
 • kupillayafuiñem
 • kupillayafuymünem
 • kupillayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • kupilkilchi
 • kupilkilge
 • kupilkilpe
 • kupilkiliyu
 • kupilkinolmu
 • kupilkinolpeyegu
 • kupillayaiñ
 • kupillayaymün
 • kupillayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • kupilrumenofuli
 • kupilrumenofulimi
 • kupilrumenofule
 • kupilrumenofuliyu
 • kupilrumenofulimu
 • kupilrumenofuleyegu
 • kupilrumenofuliyiñ
 • kupilrumenofuliymün
 • kupilrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • kupilnofuli
 • kupilnofulimi
 • kupilnofule
 • kupilnofuliyu
 • kupilnofulimu
 • kupilnofuleyegu
 • kupilnofuliyiñ
 • kupilnofuliymün
 • kupilnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • kupilpenoli
 • kupilpenolmi
 • kupilpenole
 • kupilpenoliyu
 • kupilpenolimu
 • kupilpenoleygu
 • kupilpenoliyiñ
 • kupilpenoliymün
 • kupilpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • kupilrumepenoli
 • kupilrumepenolmi
 • kupilrumepenole
 • kupilrumepenoliyu
 • kupilrumepenoliymu
 • kupilrumepenoleygu
 • kupilrumepenoliyiñ
 • kupilrumepenoliymün
 • kupilrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • kupilkapenoli
 • kupilkapenolmi
 • kupilkapenole
 • kupilkapenoliyu
 • kupilkapenolimu
 • kupilkapenoleyegu
 • kupilkapenoliyiñ
 • kupilkapenloiymün
 • kupilkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • kupilkilchi
 • kupilkil
 • kupilkilpe
 • kupilkilyu
 • kupilkilmu
 • kupilkilpeyegu
 • kupilkiliñ
 • kupilkilmün
 • kupilkilpeyegün