PASSO DA QUI
MP.png jow

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jow

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • jowlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jowlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • jowlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jowlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • jowlan
 • jowlaymi
 • jowlay
 • jowlayu
 • jowlaymu
 • jowlaygu
 • jowlayiñ
 • jowlaymün
 • jowlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • jowkülelan
 • jowkülelaymi
 • jowkülelay
 • jowkülelayu
 • jowkülelaymu
 • jowkülelaygu
 • jowkülelaiñ
 • jowkülelaymün
 • jowkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • jowlan
 • jowlaymi
 • jowlay
 • jowlayu
 • jowlaymu
 • jowlaygu
 • jowlayiñ
 • jowlaymün
 • jowlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • jowpelayan
 • jowpelayaymi
 • jowpelayay
 • jowpelayayu
 • jowpelayaymu
 • jowpelayaygu
 • jowpelayaiñ
 • jowpelayaymün
 • jowpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • jowpelan
 • jowpelaymi
 • jowpelay
 • jowpelayu
 • jowpelaymu
 • jowpelaygu
 • jowpelaiñ
 • jowpelaymün
 • jowpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • jowpelafun
 • jowpelafuymi
 • jowpelafuy
 • jowpelafuyu
 • jowpelafuymu
 • jowpelafuygu
 • jowpelafuiñ
 • jowpefulaymün
 • jowpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • jowpenofuli
 • jowpenofulimi
 • jowpenofule
 • jowpenofuliyu
 • jowpefunoleymu
 • jowpenofuleyegu
 • jowpenofuliyiñ
 • jowpenofuleymün
 • jowpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • jowpenoli
 • jowpenolimi
 • jowpenole
 • jowpenoliyu
 • jowpenoliymu
 • jowpenoliygu
 • jowpenoliyiñ
 • jowpenoliymün
 • jowpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • jowlayafun
 • jowlayafuymi
 • jowlayafuy
 • jowlayafuyu
 • jowlayafuymu
 • jowlayafuygu
 • jowlayafuiñ
 • jowlayafuymün
 • jowlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • jowlayafunem
 • jowlayafuymiyem
 • jowlayafuyem
 • jowlayafuyuem
 • jowlayafuymuem
 • jowlayafuyguem
 • jowlayafuiñem
 • jowlayafuymünem
 • jowlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • jowkilchi
 • jowkilge
 • jowkilpe
 • jowkiliyu
 • jowkinolmu
 • jowkinolpeyegu
 • jowlayaiñ
 • jowlayaymün
 • jowlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • jowrumenofuli
 • jowrumenofulimi
 • jowrumenofule
 • jowrumenofuliyu
 • jowrumenofulimu
 • jowrumenofuleyegu
 • jowrumenofuliyiñ
 • jowrumenofuliymün
 • jowrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • jownofuli
 • jownofulimi
 • jownofule
 • jownofuliyu
 • jownofulimu
 • jownofuleyegu
 • jownofuliyiñ
 • jownofuliymün
 • jownofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • jowpenoli
 • jowpenolmi
 • jowpenole
 • jowpenoliyu
 • jowpenolimu
 • jowpenoleygu
 • jowpenoliyiñ
 • jowpenoliymün
 • jowpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • jowrumepenoli
 • jowrumepenolmi
 • jowrumepenole
 • jowrumepenoliyu
 • jowrumepenoliymu
 • jowrumepenoleygu
 • jowrumepenoliyiñ
 • jowrumepenoliymün
 • jowrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • jowkapenoli
 • jowkapenolmi
 • jowkapenole
 • jowkapenoliyu
 • jowkapenolimu
 • jowkapenoleyegu
 • jowkapenoliyiñ
 • jowkapenloiymün
 • jowkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • jowkilchi
 • jowkil
 • jowkilpe
 • jowkilyu
 • jowkilmu
 • jowkilpeyegu
 • jowkiliñ
 • jowkilmün
 • jowkilpeyegün