PASSO DA QUI
MP.png entu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • entu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • entulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • entulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • entunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • entulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • entulan
 • entuylami
 • entulay
 • entulayu
 • entulaymu
 • entulaygu
 • entulayiñ
 • entulaymün
 • entulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • entulelan
 • entulelaymi
 • entulelay
 • entulelayu
 • entulelaymu
 • entulelaygu
 • entulelaiñ
 • entulelaymün
 • entulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • entulan
 • entulaymi
 • entulay
 • entulayu
 • entulaymu
 • entulaygu
 • entulayiñ
 • entulaymün
 • entulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • entupelayan
 • entupelayaymi
 • entupelayay
 • entupelayayu
 • entupelayaymu
 • entupelayaygu
 • entupelayaiñ
 • entupelayaymün
 • entupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • entupelan
 • entupelaymi
 • entupelay
 • entupelayu
 • entupelaymu
 • entupelaygu
 • entupelaiñ
 • entupelaymün
 • entupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • entupelafun
 • entupelafuymi
 • entupelafuy
 • entupelafuyu
 • entupelafuymu
 • entupelafuygu
 • entupelafuiñ
 • entupefulaymün
 • entupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • entupenofuli
 • entupenofulimi
 • entupenofule
 • entupenofuliyu
 • entupefunoleymu
 • entupenofuleyegu
 • entupenofuliyiñ
 • entupenofuleymün
 • entupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • entupenoli
 • entupenolimi
 • entupenole
 • entupenoliyu
 • entupenoliymu
 • entupenoliygu
 • entupenoliyiñ
 • entupenoliymün
 • entupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • entulayafun
 • entulayafuymi
 • entulayafuy
 • entulayafuyu
 • entulayafuymu
 • entulayafuygu
 • entulayafuiñ
 • entulayafuymün
 • entulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • entulayafunem
 • entulayafuymiyem
 • entulayafuyem
 • entulayafuyuem
 • entulayafuymuem
 • entulayafuyguem
 • entulayafuiñem
 • entulayafuymünem
 • entulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • entukilchi
 • entukilge
 • entukilpe
 • entukiliyu
 • entukinolmu
 • entukinolpeyegu
 • entulayaiñ
 • entulayaymün
 • entulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • enturumenofuli
 • enturumenofulimi
 • enturumenofule
 • enturumenofuliyu
 • enturumenofulimu
 • enturumenofuleyegu
 • enturumenofuliyiñ
 • enturumenofuliymün
 • enturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • entunofuli
 • entunofulimi
 • entunofule
 • entunofuliyu
 • entunofulimu
 • entunofuleyegu
 • entunofuliyiñ
 • entunofuliymün
 • entunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • entupenoli
 • entupenolmi
 • entupenole
 • entupenoliyu
 • entupenolimu
 • entupenoleygu
 • entupenoliyiñ
 • entupenoliymün
 • entupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • enturumepenoli
 • enturumepenolmi
 • enturumepenole
 • enturumepenoliyu
 • enturumepenoliymu
 • enturumepenoleygu
 • enturumepenoliyiñ
 • enturumepenoliymün
 • enturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • entukapenoli
 • entukapenolmi
 • entukapenole
 • entukapenoliyu
 • entukapenolimu
 • entukapenoleyegu
 • entukapenoliyiñ
 • entukapenloiymün
 • entukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • entukilchi
 • entukil
 • entukilpe
 • entukilyu
 • entukilmu
 • entukilpeyegu
 • entukiliñ
 • entukilmün
 • entukilpeyegün