PASSO DA QUI
MP.png kecha

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kecha

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • kechalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kechalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • kechanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kechalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • kechalan
 • kechaylami
 • kechalay
 • kechalayu
 • kechalaymu
 • kechalaygu
 • kechalayiñ
 • kechalaymün
 • kechalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • kechalelan
 • kechalelaymi
 • kechalelay
 • kechalelayu
 • kechalelaymu
 • kechalelaygu
 • kechalelaiñ
 • kechalelaymün
 • kechalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • kechalan
 • kechalaymi
 • kechalay
 • kechalayu
 • kechalaymu
 • kechalaygu
 • kechalayiñ
 • kechalaymün
 • kechalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • kechapelayan
 • kechapelayaymi
 • kechapelayay
 • kechapelayayu
 • kechapelayaymu
 • kechapelayaygu
 • kechapelayaiñ
 • kechapelayaymün
 • kechapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • kechapelan
 • kechapelaymi
 • kechapelay
 • kechapelayu
 • kechapelaymu
 • kechapelaygu
 • kechapelaiñ
 • kechapelaymün
 • kechapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • kechapelafun
 • kechapelafuymi
 • kechapelafuy
 • kechapelafuyu
 • kechapelafuymu
 • kechapelafuygu
 • kechapelafuiñ
 • kechapefulaymün
 • kechapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • kechapenofuli
 • kechapenofulimi
 • kechapenofule
 • kechapenofuliyu
 • kechapefunoleymu
 • kechapenofuleyegu
 • kechapenofuliyiñ
 • kechapenofuleymün
 • kechapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • kechapenoli
 • kechapenolimi
 • kechapenole
 • kechapenoliyu
 • kechapenoliymu
 • kechapenoliygu
 • kechapenoliyiñ
 • kechapenoliymün
 • kechapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • kechalayafun
 • kechalayafuymi
 • kechalayafuy
 • kechalayafuyu
 • kechalayafuymu
 • kechalayafuygu
 • kechalayafuiñ
 • kechalayafuymün
 • kechalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • kechalayafunem
 • kechalayafuymiyem
 • kechalayafuyem
 • kechalayafuyuem
 • kechalayafuymuem
 • kechalayafuyguem
 • kechalayafuiñem
 • kechalayafuymünem
 • kechalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • kechakilchi
 • kechakilge
 • kechakilpe
 • kechakiliyu
 • kechakinolmu
 • kechakinolpeyegu
 • kechalayaiñ
 • kechalayaymün
 • kechalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • kecharumenofuli
 • kecharumenofulimi
 • kecharumenofule
 • kecharumenofuliyu
 • kecharumenofulimu
 • kecharumenofuleyegu
 • kecharumenofuliyiñ
 • kecharumenofuliymün
 • kecharumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • kechanofuli
 • kechanofulimi
 • kechanofule
 • kechanofuliyu
 • kechanofulimu
 • kechanofuleyegu
 • kechanofuliyiñ
 • kechanofuliymün
 • kechanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • kechapenoli
 • kechapenolmi
 • kechapenole
 • kechapenoliyu
 • kechapenolimu
 • kechapenoleygu
 • kechapenoliyiñ
 • kechapenoliymün
 • kechapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • kecharumepenoli
 • kecharumepenolmi
 • kecharumepenole
 • kecharumepenoliyu
 • kecharumepenoliymu
 • kecharumepenoleygu
 • kecharumepenoliyiñ
 • kecharumepenoliymün
 • kecharumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • kechakapenoli
 • kechakapenolmi
 • kechakapenole
 • kechakapenoliyu
 • kechakapenolimu
 • kechakapenoleyegu
 • kechakapenoliyiñ
 • kechakapenloiymün
 • kechakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • kechakilchi
 • kechakil
 • kechakilpe
 • kechakilyu
 • kechakilmu
 • kechakilpeyegu
 • kechakiliñ
 • kechakilmün
 • kechakilpeyegün