PASSO DA QUI
MP.png tuw

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tuw

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • tuwlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tuwlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • tuwlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tuwlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • tuwlan
 • tuwlaymi
 • tuwlay
 • tuwlayu
 • tuwlaymu
 • tuwlaygu
 • tuwlayiñ
 • tuwlaymün
 • tuwlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • tuwkülelan
 • tuwkülelaymi
 • tuwkülelay
 • tuwkülelayu
 • tuwkülelaymu
 • tuwkülelaygu
 • tuwkülelaiñ
 • tuwkülelaymün
 • tuwkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • tuwlan
 • tuwlaymi
 • tuwlay
 • tuwlayu
 • tuwlaymu
 • tuwlaygu
 • tuwlayiñ
 • tuwlaymün
 • tuwlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • tuwpelayan
 • tuwpelayaymi
 • tuwpelayay
 • tuwpelayayu
 • tuwpelayaymu
 • tuwpelayaygu
 • tuwpelayaiñ
 • tuwpelayaymün
 • tuwpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • tuwpelan
 • tuwpelaymi
 • tuwpelay
 • tuwpelayu
 • tuwpelaymu
 • tuwpelaygu
 • tuwpelaiñ
 • tuwpelaymün
 • tuwpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • tuwpelafun
 • tuwpelafuymi
 • tuwpelafuy
 • tuwpelafuyu
 • tuwpelafuymu
 • tuwpelafuygu
 • tuwpelafuiñ
 • tuwpefulaymün
 • tuwpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • tuwpenofuli
 • tuwpenofulimi
 • tuwpenofule
 • tuwpenofuliyu
 • tuwpefunoleymu
 • tuwpenofuleyegu
 • tuwpenofuliyiñ
 • tuwpenofuleymün
 • tuwpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • tuwpenoli
 • tuwpenolimi
 • tuwpenole
 • tuwpenoliyu
 • tuwpenoliymu
 • tuwpenoliygu
 • tuwpenoliyiñ
 • tuwpenoliymün
 • tuwpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • tuwlayafun
 • tuwlayafuymi
 • tuwlayafuy
 • tuwlayafuyu
 • tuwlayafuymu
 • tuwlayafuygu
 • tuwlayafuiñ
 • tuwlayafuymün
 • tuwlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • tuwlayafunem
 • tuwlayafuymiyem
 • tuwlayafuyem
 • tuwlayafuyuem
 • tuwlayafuymuem
 • tuwlayafuyguem
 • tuwlayafuiñem
 • tuwlayafuymünem
 • tuwlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • tuwkilchi
 • tuwkilge
 • tuwkilpe
 • tuwkiliyu
 • tuwkinolmu
 • tuwkinolpeyegu
 • tuwlayaiñ
 • tuwlayaymün
 • tuwlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • tuwrumenofuli
 • tuwrumenofulimi
 • tuwrumenofule
 • tuwrumenofuliyu
 • tuwrumenofulimu
 • tuwrumenofuleyegu
 • tuwrumenofuliyiñ
 • tuwrumenofuliymün
 • tuwrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • tuwnofuli
 • tuwnofulimi
 • tuwnofule
 • tuwnofuliyu
 • tuwnofulimu
 • tuwnofuleyegu
 • tuwnofuliyiñ
 • tuwnofuliymün
 • tuwnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • tuwpenoli
 • tuwpenolmi
 • tuwpenole
 • tuwpenoliyu
 • tuwpenolimu
 • tuwpenoleygu
 • tuwpenoliyiñ
 • tuwpenoliymün
 • tuwpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • tuwrumepenoli
 • tuwrumepenolmi
 • tuwrumepenole
 • tuwrumepenoliyu
 • tuwrumepenoliymu
 • tuwrumepenoleygu
 • tuwrumepenoliyiñ
 • tuwrumepenoliymün
 • tuwrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • tuwkapenoli
 • tuwkapenolmi
 • tuwkapenole
 • tuwkapenoliyu
 • tuwkapenolimu
 • tuwkapenoleyegu
 • tuwkapenoliyiñ
 • tuwkapenloiymün
 • tuwkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • tuwkilchi
 • tuwkil
 • tuwkilpe
 • tuwkilyu
 • tuwkilmu
 • tuwkilpeyegu
 • tuwkiliñ
 • tuwkilmün
 • tuwkilpeyegün