PASSO DA QUI
MP.png tu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • tulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • tunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • tulan
 • tuylami
 • tulay
 • tulayu
 • tulaymu
 • tulaygu
 • tulayiñ
 • tulaymün
 • tulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • tulelan
 • tulelaymi
 • tulelay
 • tulelayu
 • tulelaymu
 • tulelaygu
 • tulelaiñ
 • tulelaymün
 • tulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • tulan
 • tulaymi
 • tulay
 • tulayu
 • tulaymu
 • tulaygu
 • tulayiñ
 • tulaymün
 • tulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • tupelayan
 • tupelayaymi
 • tupelayay
 • tupelayayu
 • tupelayaymu
 • tupelayaygu
 • tupelayaiñ
 • tupelayaymün
 • tupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • tupelan
 • tupelaymi
 • tupelay
 • tupelayu
 • tupelaymu
 • tupelaygu
 • tupelaiñ
 • tupelaymün
 • tupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • tupelafun
 • tupelafuymi
 • tupelafuy
 • tupelafuyu
 • tupelafuymu
 • tupelafuygu
 • tupelafuiñ
 • tupefulaymün
 • tupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • tupenofuli
 • tupenofulimi
 • tupenofule
 • tupenofuliyu
 • tupefunoleymu
 • tupenofuleyegu
 • tupenofuliyiñ
 • tupenofuleymün
 • tupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • tupenoli
 • tupenolimi
 • tupenole
 • tupenoliyu
 • tupenoliymu
 • tupenoliygu
 • tupenoliyiñ
 • tupenoliymün
 • tupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • tulayafun
 • tulayafuymi
 • tulayafuy
 • tulayafuyu
 • tulayafuymu
 • tulayafuygu
 • tulayafuiñ
 • tulayafuymün
 • tulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • tulayafunem
 • tulayafuymiyem
 • tulayafuyem
 • tulayafuyuem
 • tulayafuymuem
 • tulayafuyguem
 • tulayafuiñem
 • tulayafuymünem
 • tulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • tukilchi
 • tukilge
 • tukilpe
 • tukiliyu
 • tukinolmu
 • tukinolpeyegu
 • tulayaiñ
 • tulayaymün
 • tulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • turumenofuli
 • turumenofulimi
 • turumenofule
 • turumenofuliyu
 • turumenofulimu
 • turumenofuleyegu
 • turumenofuliyiñ
 • turumenofuliymün
 • turumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • tunofuli
 • tunofulimi
 • tunofule
 • tunofuliyu
 • tunofulimu
 • tunofuleyegu
 • tunofuliyiñ
 • tunofuliymün
 • tunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • tupenoli
 • tupenolmi
 • tupenole
 • tupenoliyu
 • tupenolimu
 • tupenoleygu
 • tupenoliyiñ
 • tupenoliymün
 • tupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • turumepenoli
 • turumepenolmi
 • turumepenole
 • turumepenoliyu
 • turumepenoliymu
 • turumepenoleygu
 • turumepenoliyiñ
 • turumepenoliymün
 • turumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • tukapenoli
 • tukapenolmi
 • tukapenole
 • tukapenoliyu
 • tukapenolimu
 • tukapenoleyegu
 • tukapenoliyiñ
 • tukapenloiymün
 • tukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • tukilchi
 • tukil
 • tukilpe
 • tukilyu
 • tukilmu
 • tukilpeyegu
 • tukiliñ
 • tukilmün
 • tukilpeyegün