PASSO DA QUI
MP.png elfal

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • elfal

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • elfallan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • elfallelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • elfallafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • elfallan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • elfallan
 • elfallaymi
 • elfallay
 • elfallayu
 • elfallaymu
 • elfallaygu
 • elfallayiñ
 • elfallaymün
 • elfallaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • elfalkülelan
 • elfalkülelaymi
 • elfalkülelay
 • elfalkülelayu
 • elfalkülelaymu
 • elfalkülelaygu
 • elfalkülelaiñ
 • elfalkülelaymün
 • elfalkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • elfallan
 • elfallaymi
 • elfallay
 • elfallayu
 • elfallaymu
 • elfallaygu
 • elfallayiñ
 • elfallaymün
 • elfallaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • elfalpelayan
 • elfalpelayaymi
 • elfalpelayay
 • elfalpelayayu
 • elfalpelayaymu
 • elfalpelayaygu
 • elfalpelayaiñ
 • elfalpelayaymün
 • elfalpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • elfalpelan
 • elfalpelaymi
 • elfalpelay
 • elfalpelayu
 • elfalpelaymu
 • elfalpelaygu
 • elfalpelaiñ
 • elfalpelaymün
 • elfalpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • elfalpelafun
 • elfalpelafuymi
 • elfalpelafuy
 • elfalpelafuyu
 • elfalpelafuymu
 • elfalpelafuygu
 • elfalpelafuiñ
 • elfalpefulaymün
 • elfalpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • elfalpenofuli
 • elfalpenofulimi
 • elfalpenofule
 • elfalpenofuliyu
 • elfalpefunoleymu
 • elfalpenofuleyegu
 • elfalpenofuliyiñ
 • elfalpenofuleymün
 • elfalpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • elfalpenoli
 • elfalpenolimi
 • elfalpenole
 • elfalpenoliyu
 • elfalpenoliymu
 • elfalpenoliygu
 • elfalpenoliyiñ
 • elfalpenoliymün
 • elfalpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • elfallayafun
 • elfallayafuymi
 • elfallayafuy
 • elfallayafuyu
 • elfallayafuymu
 • elfallayafuygu
 • elfallayafuiñ
 • elfallayafuymün
 • elfallayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • elfallayafunem
 • elfallayafuymiyem
 • elfallayafuyem
 • elfallayafuyuem
 • elfallayafuymuem
 • elfallayafuyguem
 • elfallayafuiñem
 • elfallayafuymünem
 • elfallayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • elfalkilchi
 • elfalkilge
 • elfalkilpe
 • elfalkiliyu
 • elfalkinolmu
 • elfalkinolpeyegu
 • elfallayaiñ
 • elfallayaymün
 • elfallayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • elfalrumenofuli
 • elfalrumenofulimi
 • elfalrumenofule
 • elfalrumenofuliyu
 • elfalrumenofulimu
 • elfalrumenofuleyegu
 • elfalrumenofuliyiñ
 • elfalrumenofuliymün
 • elfalrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • elfalnofuli
 • elfalnofulimi
 • elfalnofule
 • elfalnofuliyu
 • elfalnofulimu
 • elfalnofuleyegu
 • elfalnofuliyiñ
 • elfalnofuliymün
 • elfalnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • elfalpenoli
 • elfalpenolmi
 • elfalpenole
 • elfalpenoliyu
 • elfalpenolimu
 • elfalpenoleygu
 • elfalpenoliyiñ
 • elfalpenoliymün
 • elfalpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • elfalrumepenoli
 • elfalrumepenolmi
 • elfalrumepenole
 • elfalrumepenoliyu
 • elfalrumepenoliymu
 • elfalrumepenoleygu
 • elfalrumepenoliyiñ
 • elfalrumepenoliymün
 • elfalrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • elfalkapenoli
 • elfalkapenolmi
 • elfalkapenole
 • elfalkapenoliyu
 • elfalkapenolimu
 • elfalkapenoleyegu
 • elfalkapenoliyiñ
 • elfalkapenloiymün
 • elfalkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • elfalkilchi
 • elfalkil
 • elfalkilpe
 • elfalkilyu
 • elfalkilmu
 • elfalkilpeyegu
 • elfalkiliñ
 • elfalkilmün
 • elfalkilpeyegün