PASSO DA QUI
MP.png yefaltu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • yefaltu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • yefaltulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • yefaltulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • yefaltunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • yefaltulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • yefaltulan
 • yefaltuylami
 • yefaltulay
 • yefaltulayu
 • yefaltulaymu
 • yefaltulaygu
 • yefaltulayiñ
 • yefaltulaymün
 • yefaltulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • yefaltulelan
 • yefaltulelaymi
 • yefaltulelay
 • yefaltulelayu
 • yefaltulelaymu
 • yefaltulelaygu
 • yefaltulelaiñ
 • yefaltulelaymün
 • yefaltulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • yefaltulan
 • yefaltulaymi
 • yefaltulay
 • yefaltulayu
 • yefaltulaymu
 • yefaltulaygu
 • yefaltulayiñ
 • yefaltulaymün
 • yefaltulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • yefaltupelayan
 • yefaltupelayaymi
 • yefaltupelayay
 • yefaltupelayayu
 • yefaltupelayaymu
 • yefaltupelayaygu
 • yefaltupelayaiñ
 • yefaltupelayaymün
 • yefaltupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • yefaltupelan
 • yefaltupelaymi
 • yefaltupelay
 • yefaltupelayu
 • yefaltupelaymu
 • yefaltupelaygu
 • yefaltupelaiñ
 • yefaltupelaymün
 • yefaltupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • yefaltupelafun
 • yefaltupelafuymi
 • yefaltupelafuy
 • yefaltupelafuyu
 • yefaltupelafuymu
 • yefaltupelafuygu
 • yefaltupelafuiñ
 • yefaltupefulaymün
 • yefaltupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • yefaltupenofuli
 • yefaltupenofulimi
 • yefaltupenofule
 • yefaltupenofuliyu
 • yefaltupefunoleymu
 • yefaltupenofuleyegu
 • yefaltupenofuliyiñ
 • yefaltupenofuleymün
 • yefaltupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • yefaltupenoli
 • yefaltupenolimi
 • yefaltupenole
 • yefaltupenoliyu
 • yefaltupenoliymu
 • yefaltupenoliygu
 • yefaltupenoliyiñ
 • yefaltupenoliymün
 • yefaltupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • yefaltulayafun
 • yefaltulayafuymi
 • yefaltulayafuy
 • yefaltulayafuyu
 • yefaltulayafuymu
 • yefaltulayafuygu
 • yefaltulayafuiñ
 • yefaltulayafuymün
 • yefaltulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • yefaltulayafunem
 • yefaltulayafuymiyem
 • yefaltulayafuyem
 • yefaltulayafuyuem
 • yefaltulayafuymuem
 • yefaltulayafuyguem
 • yefaltulayafuiñem
 • yefaltulayafuymünem
 • yefaltulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • yefaltukilchi
 • yefaltukilge
 • yefaltukilpe
 • yefaltukiliyu
 • yefaltukinolmu
 • yefaltukinolpeyegu
 • yefaltulayaiñ
 • yefaltulayaymün
 • yefaltulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • yefalturumenofuli
 • yefalturumenofulimi
 • yefalturumenofule
 • yefalturumenofuliyu
 • yefalturumenofulimu
 • yefalturumenofuleyegu
 • yefalturumenofuliyiñ
 • yefalturumenofuliymün
 • yefalturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • yefaltunofuli
 • yefaltunofulimi
 • yefaltunofule
 • yefaltunofuliyu
 • yefaltunofulimu
 • yefaltunofuleyegu
 • yefaltunofuliyiñ
 • yefaltunofuliymün
 • yefaltunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • yefaltupenoli
 • yefaltupenolmi
 • yefaltupenole
 • yefaltupenoliyu
 • yefaltupenolimu
 • yefaltupenoleygu
 • yefaltupenoliyiñ
 • yefaltupenoliymün
 • yefaltupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • yefalturumepenoli
 • yefalturumepenolmi
 • yefalturumepenole
 • yefalturumepenoliyu
 • yefalturumepenoliymu
 • yefalturumepenoleygu
 • yefalturumepenoliyiñ
 • yefalturumepenoliymün
 • yefalturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • yefaltukapenoli
 • yefaltukapenolmi
 • yefaltukapenole
 • yefaltukapenoliyu
 • yefaltukapenolimu
 • yefaltukapenoleyegu
 • yefaltukapenoliyiñ
 • yefaltukapenloiymün
 • yefaltukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • yefaltukilchi
 • yefaltukil
 • yefaltukilpe
 • yefaltukilyu
 • yefaltukilmu
 • yefaltukilpeyegu
 • yefaltukiliñ
 • yefaltukilmün
 • yefaltukilpeyegün