PASSO DA QUI
MP.png jizme

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jizme

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • jizmelan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jizmelen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • jizmenofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jizmelan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • jizmelan
 • jizmeylami
 • jizmelay
 • jizmelayu
 • jizmelaymu
 • jizmelaygu
 • jizmelayiñ
 • jizmelaymün
 • jizmelaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • jizmelelan
 • jizmelelaymi
 • jizmelelay
 • jizmelelayu
 • jizmelelaymu
 • jizmelelaygu
 • jizmelelaiñ
 • jizmelelaymün
 • jizmelelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • jizmelan
 • jizmelaymi
 • jizmelay
 • jizmelayu
 • jizmelaymu
 • jizmelaygu
 • jizmelayiñ
 • jizmelaymün
 • jizmelaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • jizmepelayan
 • jizmepelayaymi
 • jizmepelayay
 • jizmepelayayu
 • jizmepelayaymu
 • jizmepelayaygu
 • jizmepelayaiñ
 • jizmepelayaymün
 • jizmepelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • jizmepelan
 • jizmepelaymi
 • jizmepelay
 • jizmepelayu
 • jizmepelaymu
 • jizmepelaygu
 • jizmepelaiñ
 • jizmepelaymün
 • jizmepelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • jizmepelafun
 • jizmepelafuymi
 • jizmepelafuy
 • jizmepelafuyu
 • jizmepelafuymu
 • jizmepelafuygu
 • jizmepelafuiñ
 • jizmepefulaymün
 • jizmepelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • jizmepenofuli
 • jizmepenofulimi
 • jizmepenofule
 • jizmepenofuliyu
 • jizmepefunoleymu
 • jizmepenofuleyegu
 • jizmepenofuliyiñ
 • jizmepenofuleymün
 • jizmepenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • jizmepenoli
 • jizmepenolimi
 • jizmepenole
 • jizmepenoliyu
 • jizmepenoliymu
 • jizmepenoliygu
 • jizmepenoliyiñ
 • jizmepenoliymün
 • jizmepenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • jizmelayafun
 • jizmelayafuymi
 • jizmelayafuy
 • jizmelayafuyu
 • jizmelayafuymu
 • jizmelayafuygu
 • jizmelayafuiñ
 • jizmelayafuymün
 • jizmelayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • jizmelayafunem
 • jizmelayafuymiyem
 • jizmelayafuyem
 • jizmelayafuyuem
 • jizmelayafuymuem
 • jizmelayafuyguem
 • jizmelayafuiñem
 • jizmelayafuymünem
 • jizmelayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • jizmekilchi
 • jizmekilge
 • jizmekilpe
 • jizmekiliyu
 • jizmekinolmu
 • jizmekinolpeyegu
 • jizmelayaiñ
 • jizmelayaymün
 • jizmelayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • jizmerumenofuli
 • jizmerumenofulimi
 • jizmerumenofule
 • jizmerumenofuliyu
 • jizmerumenofulimu
 • jizmerumenofuleyegu
 • jizmerumenofuliyiñ
 • jizmerumenofuliymün
 • jizmerumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • jizmenofuli
 • jizmenofulimi
 • jizmenofule
 • jizmenofuliyu
 • jizmenofulimu
 • jizmenofuleyegu
 • jizmenofuliyiñ
 • jizmenofuliymün
 • jizmenofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • jizmepenoli
 • jizmepenolmi
 • jizmepenole
 • jizmepenoliyu
 • jizmepenolimu
 • jizmepenoleygu
 • jizmepenoliyiñ
 • jizmepenoliymün
 • jizmepenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • jizmerumepenoli
 • jizmerumepenolmi
 • jizmerumepenole
 • jizmerumepenoliyu
 • jizmerumepenoliymu
 • jizmerumepenoleygu
 • jizmerumepenoliyiñ
 • jizmerumepenoliymün
 • jizmerumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • jizmekapenoli
 • jizmekapenolmi
 • jizmekapenole
 • jizmekapenoliyu
 • jizmekapenolimu
 • jizmekapenoleyegu
 • jizmekapenoliyiñ
 • jizmekapenloiymün
 • jizmekapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • jizmekilchi
 • jizmekil
 • jizmekilpe
 • jizmekilyu
 • jizmekilmu
 • jizmekilpeyegu
 • jizmekiliñ
 • jizmekilmün
 • jizmekilpeyegün