PASSO DA QUI
MP.png iratu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • iratu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • iratulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • iratulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • iratunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • iratulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • iratulan
 • iratuylami
 • iratulay
 • iratulayu
 • iratulaymu
 • iratulaygu
 • iratulayiñ
 • iratulaymün
 • iratulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • iratulelan
 • iratulelaymi
 • iratulelay
 • iratulelayu
 • iratulelaymu
 • iratulelaygu
 • iratulelaiñ
 • iratulelaymün
 • iratulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • iratulan
 • iratulaymi
 • iratulay
 • iratulayu
 • iratulaymu
 • iratulaygu
 • iratulayiñ
 • iratulaymün
 • iratulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • iratupelayan
 • iratupelayaymi
 • iratupelayay
 • iratupelayayu
 • iratupelayaymu
 • iratupelayaygu
 • iratupelayaiñ
 • iratupelayaymün
 • iratupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • iratupelan
 • iratupelaymi
 • iratupelay
 • iratupelayu
 • iratupelaymu
 • iratupelaygu
 • iratupelaiñ
 • iratupelaymün
 • iratupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • iratupelafun
 • iratupelafuymi
 • iratupelafuy
 • iratupelafuyu
 • iratupelafuymu
 • iratupelafuygu
 • iratupelafuiñ
 • iratupefulaymün
 • iratupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • iratupenofuli
 • iratupenofulimi
 • iratupenofule
 • iratupenofuliyu
 • iratupefunoleymu
 • iratupenofuleyegu
 • iratupenofuliyiñ
 • iratupenofuleymün
 • iratupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • iratupenoli
 • iratupenolimi
 • iratupenole
 • iratupenoliyu
 • iratupenoliymu
 • iratupenoliygu
 • iratupenoliyiñ
 • iratupenoliymün
 • iratupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • iratulayafun
 • iratulayafuymi
 • iratulayafuy
 • iratulayafuyu
 • iratulayafuymu
 • iratulayafuygu
 • iratulayafuiñ
 • iratulayafuymün
 • iratulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • iratulayafunem
 • iratulayafuymiyem
 • iratulayafuyem
 • iratulayafuyuem
 • iratulayafuymuem
 • iratulayafuyguem
 • iratulayafuiñem
 • iratulayafuymünem
 • iratulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • iratukilchi
 • iratukilge
 • iratukilpe
 • iratukiliyu
 • iratukinolmu
 • iratukinolpeyegu
 • iratulayaiñ
 • iratulayaymün
 • iratulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • iraturumenofuli
 • iraturumenofulimi
 • iraturumenofule
 • iraturumenofuliyu
 • iraturumenofulimu
 • iraturumenofuleyegu
 • iraturumenofuliyiñ
 • iraturumenofuliymün
 • iraturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • iratunofuli
 • iratunofulimi
 • iratunofule
 • iratunofuliyu
 • iratunofulimu
 • iratunofuleyegu
 • iratunofuliyiñ
 • iratunofuliymün
 • iratunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • iratupenoli
 • iratupenolmi
 • iratupenole
 • iratupenoliyu
 • iratupenolimu
 • iratupenoleygu
 • iratupenoliyiñ
 • iratupenoliymün
 • iratupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • iraturumepenoli
 • iraturumepenolmi
 • iraturumepenole
 • iraturumepenoliyu
 • iraturumepenoliymu
 • iraturumepenoleygu
 • iraturumepenoliyiñ
 • iraturumepenoliymün
 • iraturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • iratukapenoli
 • iratukapenolmi
 • iratukapenole
 • iratukapenoliyu
 • iratukapenolimu
 • iratukapenoleyegu
 • iratukapenoliyiñ
 • iratukapenloiymün
 • iratukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • iratukilchi
 • iratukil
 • iratukilpe
 • iratukilyu
 • iratukilmu
 • iratukilpeyegu
 • iratukiliñ
 • iratukilmün
 • iratukilpeyegün