PASSO DA QUI
MP.png piwümtu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • piwümtu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • piwümtulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • piwümtulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • piwümtunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • piwümtulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • piwümtulan
 • piwümtuylami
 • piwümtulay
 • piwümtulayu
 • piwümtulaymu
 • piwümtulaygu
 • piwümtulayiñ
 • piwümtulaymün
 • piwümtulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • piwümtulelan
 • piwümtulelaymi
 • piwümtulelay
 • piwümtulelayu
 • piwümtulelaymu
 • piwümtulelaygu
 • piwümtulelaiñ
 • piwümtulelaymün
 • piwümtulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • piwümtulan
 • piwümtulaymi
 • piwümtulay
 • piwümtulayu
 • piwümtulaymu
 • piwümtulaygu
 • piwümtulayiñ
 • piwümtulaymün
 • piwümtulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • piwümtupelayan
 • piwümtupelayaymi
 • piwümtupelayay
 • piwümtupelayayu
 • piwümtupelayaymu
 • piwümtupelayaygu
 • piwümtupelayaiñ
 • piwümtupelayaymün
 • piwümtupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • piwümtupelan
 • piwümtupelaymi
 • piwümtupelay
 • piwümtupelayu
 • piwümtupelaymu
 • piwümtupelaygu
 • piwümtupelaiñ
 • piwümtupelaymün
 • piwümtupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • piwümtupelafun
 • piwümtupelafuymi
 • piwümtupelafuy
 • piwümtupelafuyu
 • piwümtupelafuymu
 • piwümtupelafuygu
 • piwümtupelafuiñ
 • piwümtupefulaymün
 • piwümtupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • piwümtupenofuli
 • piwümtupenofulimi
 • piwümtupenofule
 • piwümtupenofuliyu
 • piwümtupefunoleymu
 • piwümtupenofuleyegu
 • piwümtupenofuliyiñ
 • piwümtupenofuleymün
 • piwümtupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • piwümtupenoli
 • piwümtupenolimi
 • piwümtupenole
 • piwümtupenoliyu
 • piwümtupenoliymu
 • piwümtupenoliygu
 • piwümtupenoliyiñ
 • piwümtupenoliymün
 • piwümtupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • piwümtulayafun
 • piwümtulayafuymi
 • piwümtulayafuy
 • piwümtulayafuyu
 • piwümtulayafuymu
 • piwümtulayafuygu
 • piwümtulayafuiñ
 • piwümtulayafuymün
 • piwümtulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • piwümtulayafunem
 • piwümtulayafuymiyem
 • piwümtulayafuyem
 • piwümtulayafuyuem
 • piwümtulayafuymuem
 • piwümtulayafuyguem
 • piwümtulayafuiñem
 • piwümtulayafuymünem
 • piwümtulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • piwümtukilchi
 • piwümtukilge
 • piwümtukilpe
 • piwümtukiliyu
 • piwümtukinolmu
 • piwümtukinolpeyegu
 • piwümtulayaiñ
 • piwümtulayaymün
 • piwümtulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • piwümturumenofuli
 • piwümturumenofulimi
 • piwümturumenofule
 • piwümturumenofuliyu
 • piwümturumenofulimu
 • piwümturumenofuleyegu
 • piwümturumenofuliyiñ
 • piwümturumenofuliymün
 • piwümturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • piwümtunofuli
 • piwümtunofulimi
 • piwümtunofule
 • piwümtunofuliyu
 • piwümtunofulimu
 • piwümtunofuleyegu
 • piwümtunofuliyiñ
 • piwümtunofuliymün
 • piwümtunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • piwümtupenoli
 • piwümtupenolmi
 • piwümtupenole
 • piwümtupenoliyu
 • piwümtupenolimu
 • piwümtupenoleygu
 • piwümtupenoliyiñ
 • piwümtupenoliymün
 • piwümtupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • piwümturumepenoli
 • piwümturumepenolmi
 • piwümturumepenole
 • piwümturumepenoliyu
 • piwümturumepenoliymu
 • piwümturumepenoleygu
 • piwümturumepenoliyiñ
 • piwümturumepenoliymün
 • piwümturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • piwümtukapenoli
 • piwümtukapenolmi
 • piwümtukapenole
 • piwümtukapenoliyu
 • piwümtukapenolimu
 • piwümtukapenoleyegu
 • piwümtukapenoliyiñ
 • piwümtukapenloiymün
 • piwümtukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • piwümtukilchi
 • piwümtukil
 • piwümtukilpe
 • piwümtukilyu
 • piwümtukilmu
 • piwümtukilpeyegu
 • piwümtukiliñ
 • piwümtukilmün
 • piwümtukilpeyegün