PASSO DA QUI
MP.png kon

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kon

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • konlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • konlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • konlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • konlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • konlan
 • konlaymi
 • konlay
 • konlayu
 • konlaymu
 • konlaygu
 • konlayiñ
 • konlaymün
 • konlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • konkülelan
 • konkülelaymi
 • konkülelay
 • konkülelayu
 • konkülelaymu
 • konkülelaygu
 • konkülelaiñ
 • konkülelaymün
 • konkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • konlan
 • konlaymi
 • konlay
 • konlayu
 • konlaymu
 • konlaygu
 • konlayiñ
 • konlaymün
 • konlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • konpelayan
 • konpelayaymi
 • konpelayay
 • konpelayayu
 • konpelayaymu
 • konpelayaygu
 • konpelayaiñ
 • konpelayaymün
 • konpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • konpelan
 • konpelaymi
 • konpelay
 • konpelayu
 • konpelaymu
 • konpelaygu
 • konpelaiñ
 • konpelaymün
 • konpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • konpelafun
 • konpelafuymi
 • konpelafuy
 • konpelafuyu
 • konpelafuymu
 • konpelafuygu
 • konpelafuiñ
 • konpefulaymün
 • konpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • konpenofuli
 • konpenofulimi
 • konpenofule
 • konpenofuliyu
 • konpefunoleymu
 • konpenofuleyegu
 • konpenofuliyiñ
 • konpenofuleymün
 • konpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • konpenoli
 • konpenolimi
 • konpenole
 • konpenoliyu
 • konpenoliymu
 • konpenoliygu
 • konpenoliyiñ
 • konpenoliymün
 • konpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • konlayafun
 • konlayafuymi
 • konlayafuy
 • konlayafuyu
 • konlayafuymu
 • konlayafuygu
 • konlayafuiñ
 • konlayafuymün
 • konlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • konlayafunem
 • konlayafuymiyem
 • konlayafuyem
 • konlayafuyuem
 • konlayafuymuem
 • konlayafuyguem
 • konlayafuiñem
 • konlayafuymünem
 • konlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • konkilchi
 • konkilge
 • konkilpe
 • konkiliyu
 • konkinolmu
 • konkinolpeyegu
 • konlayaiñ
 • konlayaymün
 • konlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • konrumenofuli
 • konrumenofulimi
 • konrumenofule
 • konrumenofuliyu
 • konrumenofulimu
 • konrumenofuleyegu
 • konrumenofuliyiñ
 • konrumenofuliymün
 • konrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • konnofuli
 • konnofulimi
 • konnofule
 • konnofuliyu
 • konnofulimu
 • konnofuleyegu
 • konnofuliyiñ
 • konnofuliymün
 • konnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • konpenoli
 • konpenolmi
 • konpenole
 • konpenoliyu
 • konpenolimu
 • konpenoleygu
 • konpenoliyiñ
 • konpenoliymün
 • konpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • konrumepenoli
 • konrumepenolmi
 • konrumepenole
 • konrumepenoliyu
 • konrumepenoliymu
 • konrumepenoleygu
 • konrumepenoliyiñ
 • konrumepenoliymün
 • konrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • konkapenoli
 • konkapenolmi
 • konkapenole
 • konkapenoliyu
 • konkapenolimu
 • konkapenoleyegu
 • konkapenoliyiñ
 • konkapenloiymün
 • konkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • konkilchi
 • konkil
 • konkilpe
 • konkilyu
 • konkilmu
 • konkilpeyegu
 • konkiliñ
 • konkilmün
 • konkilpeyegün