PASSO DA QUI
MP.png wirar

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wirar

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wirarlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wirarlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wirarlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wirarlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wirarlan
 • wirarlaymi
 • wirarlay
 • wirarlayu
 • wirarlaymu
 • wirarlaygu
 • wirarlayiñ
 • wirarlaymün
 • wirarlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wirarkülelan
 • wirarkülelaymi
 • wirarkülelay
 • wirarkülelayu
 • wirarkülelaymu
 • wirarkülelaygu
 • wirarkülelaiñ
 • wirarkülelaymün
 • wirarkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wirarlan
 • wirarlaymi
 • wirarlay
 • wirarlayu
 • wirarlaymu
 • wirarlaygu
 • wirarlayiñ
 • wirarlaymün
 • wirarlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wirarpelayan
 • wirarpelayaymi
 • wirarpelayay
 • wirarpelayayu
 • wirarpelayaymu
 • wirarpelayaygu
 • wirarpelayaiñ
 • wirarpelayaymün
 • wirarpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wirarpelan
 • wirarpelaymi
 • wirarpelay
 • wirarpelayu
 • wirarpelaymu
 • wirarpelaygu
 • wirarpelaiñ
 • wirarpelaymün
 • wirarpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wirarpelafun
 • wirarpelafuymi
 • wirarpelafuy
 • wirarpelafuyu
 • wirarpelafuymu
 • wirarpelafuygu
 • wirarpelafuiñ
 • wirarpefulaymün
 • wirarpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wirarpenofuli
 • wirarpenofulimi
 • wirarpenofule
 • wirarpenofuliyu
 • wirarpefunoleymu
 • wirarpenofuleyegu
 • wirarpenofuliyiñ
 • wirarpenofuleymün
 • wirarpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wirarpenoli
 • wirarpenolimi
 • wirarpenole
 • wirarpenoliyu
 • wirarpenoliymu
 • wirarpenoliygu
 • wirarpenoliyiñ
 • wirarpenoliymün
 • wirarpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wirarlayafun
 • wirarlayafuymi
 • wirarlayafuy
 • wirarlayafuyu
 • wirarlayafuymu
 • wirarlayafuygu
 • wirarlayafuiñ
 • wirarlayafuymün
 • wirarlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wirarlayafunem
 • wirarlayafuymiyem
 • wirarlayafuyem
 • wirarlayafuyuem
 • wirarlayafuymuem
 • wirarlayafuyguem
 • wirarlayafuiñem
 • wirarlayafuymünem
 • wirarlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wirarkilchi
 • wirarkilge
 • wirarkilpe
 • wirarkiliyu
 • wirarkinolmu
 • wirarkinolpeyegu
 • wirarlayaiñ
 • wirarlayaymün
 • wirarlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wirarrumenofuli
 • wirarrumenofulimi
 • wirarrumenofule
 • wirarrumenofuliyu
 • wirarrumenofulimu
 • wirarrumenofuleyegu
 • wirarrumenofuliyiñ
 • wirarrumenofuliymün
 • wirarrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wirarnofuli
 • wirarnofulimi
 • wirarnofule
 • wirarnofuliyu
 • wirarnofulimu
 • wirarnofuleyegu
 • wirarnofuliyiñ
 • wirarnofuliymün
 • wirarnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wirarpenoli
 • wirarpenolmi
 • wirarpenole
 • wirarpenoliyu
 • wirarpenolimu
 • wirarpenoleygu
 • wirarpenoliyiñ
 • wirarpenoliymün
 • wirarpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wirarrumepenoli
 • wirarrumepenolmi
 • wirarrumepenole
 • wirarrumepenoliyu
 • wirarrumepenoliymu
 • wirarrumepenoleygu
 • wirarrumepenoliyiñ
 • wirarrumepenoliymün
 • wirarrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wirarkapenoli
 • wirarkapenolmi
 • wirarkapenole
 • wirarkapenoliyu
 • wirarkapenolimu
 • wirarkapenoleyegu
 • wirarkapenoliyiñ
 • wirarkapenloiymün
 • wirarkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wirarkilchi
 • wirarkil
 • wirarkilpe
 • wirarkilyu
 • wirarkilmu
 • wirarkilpeyegu
 • wirarkiliñ
 • wirarkilmün
 • wirarkilpeyegün