PASSO DA QUI
MP.png güxamtu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxamtu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • güxamtulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxamtulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • güxamtunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxamtulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • güxamtulan
 • güxamtuylami
 • güxamtulay
 • güxamtulayu
 • güxamtulaymu
 • güxamtulaygu
 • güxamtulayiñ
 • güxamtulaymün
 • güxamtulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • güxamtulelan
 • güxamtulelaymi
 • güxamtulelay
 • güxamtulelayu
 • güxamtulelaymu
 • güxamtulelaygu
 • güxamtulelaiñ
 • güxamtulelaymün
 • güxamtulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • güxamtulan
 • güxamtulaymi
 • güxamtulay
 • güxamtulayu
 • güxamtulaymu
 • güxamtulaygu
 • güxamtulayiñ
 • güxamtulaymün
 • güxamtulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • güxamtupelayan
 • güxamtupelayaymi
 • güxamtupelayay
 • güxamtupelayayu
 • güxamtupelayaymu
 • güxamtupelayaygu
 • güxamtupelayaiñ
 • güxamtupelayaymün
 • güxamtupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • güxamtupelan
 • güxamtupelaymi
 • güxamtupelay
 • güxamtupelayu
 • güxamtupelaymu
 • güxamtupelaygu
 • güxamtupelaiñ
 • güxamtupelaymün
 • güxamtupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • güxamtupelafun
 • güxamtupelafuymi
 • güxamtupelafuy
 • güxamtupelafuyu
 • güxamtupelafuymu
 • güxamtupelafuygu
 • güxamtupelafuiñ
 • güxamtupefulaymün
 • güxamtupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • güxamtupenofuli
 • güxamtupenofulimi
 • güxamtupenofule
 • güxamtupenofuliyu
 • güxamtupefunoleymu
 • güxamtupenofuleyegu
 • güxamtupenofuliyiñ
 • güxamtupenofuleymün
 • güxamtupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • güxamtupenoli
 • güxamtupenolimi
 • güxamtupenole
 • güxamtupenoliyu
 • güxamtupenoliymu
 • güxamtupenoliygu
 • güxamtupenoliyiñ
 • güxamtupenoliymün
 • güxamtupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • güxamtulayafun
 • güxamtulayafuymi
 • güxamtulayafuy
 • güxamtulayafuyu
 • güxamtulayafuymu
 • güxamtulayafuygu
 • güxamtulayafuiñ
 • güxamtulayafuymün
 • güxamtulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • güxamtulayafunem
 • güxamtulayafuymiyem
 • güxamtulayafuyem
 • güxamtulayafuyuem
 • güxamtulayafuymuem
 • güxamtulayafuyguem
 • güxamtulayafuiñem
 • güxamtulayafuymünem
 • güxamtulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • güxamtukilchi
 • güxamtukilge
 • güxamtukilpe
 • güxamtukiliyu
 • güxamtukinolmu
 • güxamtukinolpeyegu
 • güxamtulayaiñ
 • güxamtulayaymün
 • güxamtulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • güxamturumenofuli
 • güxamturumenofulimi
 • güxamturumenofule
 • güxamturumenofuliyu
 • güxamturumenofulimu
 • güxamturumenofuleyegu
 • güxamturumenofuliyiñ
 • güxamturumenofuliymün
 • güxamturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • güxamtunofuli
 • güxamtunofulimi
 • güxamtunofule
 • güxamtunofuliyu
 • güxamtunofulimu
 • güxamtunofuleyegu
 • güxamtunofuliyiñ
 • güxamtunofuliymün
 • güxamtunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • güxamtupenoli
 • güxamtupenolmi
 • güxamtupenole
 • güxamtupenoliyu
 • güxamtupenolimu
 • güxamtupenoleygu
 • güxamtupenoliyiñ
 • güxamtupenoliymün
 • güxamtupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • güxamturumepenoli
 • güxamturumepenolmi
 • güxamturumepenole
 • güxamturumepenoliyu
 • güxamturumepenoliymu
 • güxamturumepenoleygu
 • güxamturumepenoliyiñ
 • güxamturumepenoliymün
 • güxamturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • güxamtukapenoli
 • güxamtukapenolmi
 • güxamtukapenole
 • güxamtukapenoliyu
 • güxamtukapenolimu
 • güxamtukapenoleyegu
 • güxamtukapenoliyiñ
 • güxamtukapenloiymün
 • güxamtukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • güxamtukilchi
 • güxamtukil
 • güxamtukilpe
 • güxamtukilyu
 • güxamtukilmu
 • güxamtukilpeyegu
 • güxamtukiliñ
 • güxamtukilmün
 • güxamtukilpeyegün