PASSO DA QUI
MP.png azkintu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • azkintu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • azkintulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • azkintulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • azkintunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • azkintulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • azkintulan
 • azkintuylami
 • azkintulay
 • azkintulayu
 • azkintulaymu
 • azkintulaygu
 • azkintulayiñ
 • azkintulaymün
 • azkintulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • azkintulelan
 • azkintulelaymi
 • azkintulelay
 • azkintulelayu
 • azkintulelaymu
 • azkintulelaygu
 • azkintulelaiñ
 • azkintulelaymün
 • azkintulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • azkintulan
 • azkintulaymi
 • azkintulay
 • azkintulayu
 • azkintulaymu
 • azkintulaygu
 • azkintulayiñ
 • azkintulaymün
 • azkintulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • azkintupelayan
 • azkintupelayaymi
 • azkintupelayay
 • azkintupelayayu
 • azkintupelayaymu
 • azkintupelayaygu
 • azkintupelayaiñ
 • azkintupelayaymün
 • azkintupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • azkintupelan
 • azkintupelaymi
 • azkintupelay
 • azkintupelayu
 • azkintupelaymu
 • azkintupelaygu
 • azkintupelaiñ
 • azkintupelaymün
 • azkintupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • azkintupelafun
 • azkintupelafuymi
 • azkintupelafuy
 • azkintupelafuyu
 • azkintupelafuymu
 • azkintupelafuygu
 • azkintupelafuiñ
 • azkintupefulaymün
 • azkintupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • azkintupenofuli
 • azkintupenofulimi
 • azkintupenofule
 • azkintupenofuliyu
 • azkintupefunoleymu
 • azkintupenofuleyegu
 • azkintupenofuliyiñ
 • azkintupenofuleymün
 • azkintupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • azkintupenoli
 • azkintupenolimi
 • azkintupenole
 • azkintupenoliyu
 • azkintupenoliymu
 • azkintupenoliygu
 • azkintupenoliyiñ
 • azkintupenoliymün
 • azkintupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • azkintulayafun
 • azkintulayafuymi
 • azkintulayafuy
 • azkintulayafuyu
 • azkintulayafuymu
 • azkintulayafuygu
 • azkintulayafuiñ
 • azkintulayafuymün
 • azkintulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • azkintulayafunem
 • azkintulayafuymiyem
 • azkintulayafuyem
 • azkintulayafuyuem
 • azkintulayafuymuem
 • azkintulayafuyguem
 • azkintulayafuiñem
 • azkintulayafuymünem
 • azkintulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • azkintukilchi
 • azkintukilge
 • azkintukilpe
 • azkintukiliyu
 • azkintukinolmu
 • azkintukinolpeyegu
 • azkintulayaiñ
 • azkintulayaymün
 • azkintulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • azkinturumenofuli
 • azkinturumenofulimi
 • azkinturumenofule
 • azkinturumenofuliyu
 • azkinturumenofulimu
 • azkinturumenofuleyegu
 • azkinturumenofuliyiñ
 • azkinturumenofuliymün
 • azkinturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • azkintunofuli
 • azkintunofulimi
 • azkintunofule
 • azkintunofuliyu
 • azkintunofulimu
 • azkintunofuleyegu
 • azkintunofuliyiñ
 • azkintunofuliymün
 • azkintunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • azkintupenoli
 • azkintupenolmi
 • azkintupenole
 • azkintupenoliyu
 • azkintupenolimu
 • azkintupenoleygu
 • azkintupenoliyiñ
 • azkintupenoliymün
 • azkintupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • azkinturumepenoli
 • azkinturumepenolmi
 • azkinturumepenole
 • azkinturumepenoliyu
 • azkinturumepenoliymu
 • azkinturumepenoleygu
 • azkinturumepenoliyiñ
 • azkinturumepenoliymün
 • azkinturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • azkintukapenoli
 • azkintukapenolmi
 • azkintukapenole
 • azkintukapenoliyu
 • azkintukapenolimu
 • azkintukapenoleyegu
 • azkintukapenoliyiñ
 • azkintukapenloiymün
 • azkintukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • azkintukilchi
 • azkintukil
 • azkintukilpe
 • azkintukilyu
 • azkintukilmu
 • azkintukilpeyegu
 • azkintukiliñ
 • azkintukilmün
 • azkintukilpeyegün