PASSO DA QUI
MP.png wiño

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wiño

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wiñolan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wiñolen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wiñonofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wiñolan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wiñolan
 • wiñoylami
 • wiñolay
 • wiñolayu
 • wiñolaymu
 • wiñolaygu
 • wiñolayiñ
 • wiñolaymün
 • wiñolaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wiñolelan
 • wiñolelaymi
 • wiñolelay
 • wiñolelayu
 • wiñolelaymu
 • wiñolelaygu
 • wiñolelaiñ
 • wiñolelaymün
 • wiñolelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wiñolan
 • wiñolaymi
 • wiñolay
 • wiñolayu
 • wiñolaymu
 • wiñolaygu
 • wiñolayiñ
 • wiñolaymün
 • wiñolaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wiñopelayan
 • wiñopelayaymi
 • wiñopelayay
 • wiñopelayayu
 • wiñopelayaymu
 • wiñopelayaygu
 • wiñopelayaiñ
 • wiñopelayaymün
 • wiñopelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wiñopelan
 • wiñopelaymi
 • wiñopelay
 • wiñopelayu
 • wiñopelaymu
 • wiñopelaygu
 • wiñopelaiñ
 • wiñopelaymün
 • wiñopelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wiñopelafun
 • wiñopelafuymi
 • wiñopelafuy
 • wiñopelafuyu
 • wiñopelafuymu
 • wiñopelafuygu
 • wiñopelafuiñ
 • wiñopefulaymün
 • wiñopelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wiñopenofuli
 • wiñopenofulimi
 • wiñopenofule
 • wiñopenofuliyu
 • wiñopefunoleymu
 • wiñopenofuleyegu
 • wiñopenofuliyiñ
 • wiñopenofuleymün
 • wiñopenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wiñopenoli
 • wiñopenolimi
 • wiñopenole
 • wiñopenoliyu
 • wiñopenoliymu
 • wiñopenoliygu
 • wiñopenoliyiñ
 • wiñopenoliymün
 • wiñopenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wiñolayafun
 • wiñolayafuymi
 • wiñolayafuy
 • wiñolayafuyu
 • wiñolayafuymu
 • wiñolayafuygu
 • wiñolayafuiñ
 • wiñolayafuymün
 • wiñolayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wiñolayafunem
 • wiñolayafuymiyem
 • wiñolayafuyem
 • wiñolayafuyuem
 • wiñolayafuymuem
 • wiñolayafuyguem
 • wiñolayafuiñem
 • wiñolayafuymünem
 • wiñolayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wiñokilchi
 • wiñokilge
 • wiñokilpe
 • wiñokiliyu
 • wiñokinolmu
 • wiñokinolpeyegu
 • wiñolayaiñ
 • wiñolayaymün
 • wiñolayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wiñorumenofuli
 • wiñorumenofulimi
 • wiñorumenofule
 • wiñorumenofuliyu
 • wiñorumenofulimu
 • wiñorumenofuleyegu
 • wiñorumenofuliyiñ
 • wiñorumenofuliymün
 • wiñorumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wiñonofuli
 • wiñonofulimi
 • wiñonofule
 • wiñonofuliyu
 • wiñonofulimu
 • wiñonofuleyegu
 • wiñonofuliyiñ
 • wiñonofuliymün
 • wiñonofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wiñopenoli
 • wiñopenolmi
 • wiñopenole
 • wiñopenoliyu
 • wiñopenolimu
 • wiñopenoleygu
 • wiñopenoliyiñ
 • wiñopenoliymün
 • wiñopenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wiñorumepenoli
 • wiñorumepenolmi
 • wiñorumepenole
 • wiñorumepenoliyu
 • wiñorumepenoliymu
 • wiñorumepenoleygu
 • wiñorumepenoliyiñ
 • wiñorumepenoliymün
 • wiñorumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wiñokapenoli
 • wiñokapenolmi
 • wiñokapenole
 • wiñokapenoliyu
 • wiñokapenolimu
 • wiñokapenoleyegu
 • wiñokapenoliyiñ
 • wiñokapenloiymün
 • wiñokapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wiñokilchi
 • wiñokil
 • wiñokilpe
 • wiñokilyu
 • wiñokilmu
 • wiñokilpeyegu
 • wiñokiliñ
 • wiñokilmün
 • wiñokilpeyegün