PASSO DA QUI
MP.png wiraf

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wiraf

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wiraflan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wiraflelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wiraflafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wiraflan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wiraflan
 • wiraflaymi
 • wiraflay
 • wiraflayu
 • wiraflaymu
 • wiraflaygu
 • wiraflayiñ
 • wiraflaymün
 • wiraflaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wirafkülelan
 • wirafkülelaymi
 • wirafkülelay
 • wirafkülelayu
 • wirafkülelaymu
 • wirafkülelaygu
 • wirafkülelaiñ
 • wirafkülelaymün
 • wirafkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wiraflan
 • wiraflaymi
 • wiraflay
 • wiraflayu
 • wiraflaymu
 • wiraflaygu
 • wiraflayiñ
 • wiraflaymün
 • wiraflaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wirafpelayan
 • wirafpelayaymi
 • wirafpelayay
 • wirafpelayayu
 • wirafpelayaymu
 • wirafpelayaygu
 • wirafpelayaiñ
 • wirafpelayaymün
 • wirafpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wirafpelan
 • wirafpelaymi
 • wirafpelay
 • wirafpelayu
 • wirafpelaymu
 • wirafpelaygu
 • wirafpelaiñ
 • wirafpelaymün
 • wirafpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wirafpelafun
 • wirafpelafuymi
 • wirafpelafuy
 • wirafpelafuyu
 • wirafpelafuymu
 • wirafpelafuygu
 • wirafpelafuiñ
 • wirafpefulaymün
 • wirafpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wirafpenofuli
 • wirafpenofulimi
 • wirafpenofule
 • wirafpenofuliyu
 • wirafpefunoleymu
 • wirafpenofuleyegu
 • wirafpenofuliyiñ
 • wirafpenofuleymün
 • wirafpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wirafpenoli
 • wirafpenolimi
 • wirafpenole
 • wirafpenoliyu
 • wirafpenoliymu
 • wirafpenoliygu
 • wirafpenoliyiñ
 • wirafpenoliymün
 • wirafpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wiraflayafun
 • wiraflayafuymi
 • wiraflayafuy
 • wiraflayafuyu
 • wiraflayafuymu
 • wiraflayafuygu
 • wiraflayafuiñ
 • wiraflayafuymün
 • wiraflayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wiraflayafunem
 • wiraflayafuymiyem
 • wiraflayafuyem
 • wiraflayafuyuem
 • wiraflayafuymuem
 • wiraflayafuyguem
 • wiraflayafuiñem
 • wiraflayafuymünem
 • wiraflayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wirafkilchi
 • wirafkilge
 • wirafkilpe
 • wirafkiliyu
 • wirafkinolmu
 • wirafkinolpeyegu
 • wiraflayaiñ
 • wiraflayaymün
 • wiraflayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wirafrumenofuli
 • wirafrumenofulimi
 • wirafrumenofule
 • wirafrumenofuliyu
 • wirafrumenofulimu
 • wirafrumenofuleyegu
 • wirafrumenofuliyiñ
 • wirafrumenofuliymün
 • wirafrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wirafnofuli
 • wirafnofulimi
 • wirafnofule
 • wirafnofuliyu
 • wirafnofulimu
 • wirafnofuleyegu
 • wirafnofuliyiñ
 • wirafnofuliymün
 • wirafnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wirafpenoli
 • wirafpenolmi
 • wirafpenole
 • wirafpenoliyu
 • wirafpenolimu
 • wirafpenoleygu
 • wirafpenoliyiñ
 • wirafpenoliymün
 • wirafpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wirafrumepenoli
 • wirafrumepenolmi
 • wirafrumepenole
 • wirafrumepenoliyu
 • wirafrumepenoliymu
 • wirafrumepenoleygu
 • wirafrumepenoliyiñ
 • wirafrumepenoliymün
 • wirafrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wirafkapenoli
 • wirafkapenolmi
 • wirafkapenole
 • wirafkapenoliyu
 • wirafkapenolimu
 • wirafkapenoleyegu
 • wirafkapenoliyiñ
 • wirafkapenloiymün
 • wirafkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wirafkilchi
 • wirafkil
 • wirafkilpe
 • wirafkilyu
 • wirafkilmu
 • wirafkilpeyegu
 • wirafkiliñ
 • wirafkilmün
 • wirafkilpeyegün