PASSO DA QUI
MP.png ina

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ina

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • inalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • inalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • inanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • inalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • inalan
 • inaylami
 • inalay
 • inalayu
 • inalaymu
 • inalaygu
 • inalayiñ
 • inalaymün
 • inalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • inalelan
 • inalelaymi
 • inalelay
 • inalelayu
 • inalelaymu
 • inalelaygu
 • inalelaiñ
 • inalelaymün
 • inalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • inalan
 • inalaymi
 • inalay
 • inalayu
 • inalaymu
 • inalaygu
 • inalayiñ
 • inalaymün
 • inalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • inapelayan
 • inapelayaymi
 • inapelayay
 • inapelayayu
 • inapelayaymu
 • inapelayaygu
 • inapelayaiñ
 • inapelayaymün
 • inapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • inapelan
 • inapelaymi
 • inapelay
 • inapelayu
 • inapelaymu
 • inapelaygu
 • inapelaiñ
 • inapelaymün
 • inapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • inapelafun
 • inapelafuymi
 • inapelafuy
 • inapelafuyu
 • inapelafuymu
 • inapelafuygu
 • inapelafuiñ
 • inapefulaymün
 • inapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • inapenofuli
 • inapenofulimi
 • inapenofule
 • inapenofuliyu
 • inapefunoleymu
 • inapenofuleyegu
 • inapenofuliyiñ
 • inapenofuleymün
 • inapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • inapenoli
 • inapenolimi
 • inapenole
 • inapenoliyu
 • inapenoliymu
 • inapenoliygu
 • inapenoliyiñ
 • inapenoliymün
 • inapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • inalayafun
 • inalayafuymi
 • inalayafuy
 • inalayafuyu
 • inalayafuymu
 • inalayafuygu
 • inalayafuiñ
 • inalayafuymün
 • inalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • inalayafunem
 • inalayafuymiyem
 • inalayafuyem
 • inalayafuyuem
 • inalayafuymuem
 • inalayafuyguem
 • inalayafuiñem
 • inalayafuymünem
 • inalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • inakilchi
 • inakilge
 • inakilpe
 • inakiliyu
 • inakinolmu
 • inakinolpeyegu
 • inalayaiñ
 • inalayaymün
 • inalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • inarumenofuli
 • inarumenofulimi
 • inarumenofule
 • inarumenofuliyu
 • inarumenofulimu
 • inarumenofuleyegu
 • inarumenofuliyiñ
 • inarumenofuliymün
 • inarumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • inanofuli
 • inanofulimi
 • inanofule
 • inanofuliyu
 • inanofulimu
 • inanofuleyegu
 • inanofuliyiñ
 • inanofuliymün
 • inanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • inapenoli
 • inapenolmi
 • inapenole
 • inapenoliyu
 • inapenolimu
 • inapenoleygu
 • inapenoliyiñ
 • inapenoliymün
 • inapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • inarumepenoli
 • inarumepenolmi
 • inarumepenole
 • inarumepenoliyu
 • inarumepenoliymu
 • inarumepenoleygu
 • inarumepenoliyiñ
 • inarumepenoliymün
 • inarumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • inakapenoli
 • inakapenolmi
 • inakapenole
 • inakapenoliyu
 • inakapenolimu
 • inakapenoleyegu
 • inakapenoliyiñ
 • inakapenloiymün
 • inakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • inakilchi
 • inakil
 • inakilpe
 • inakilyu
 • inakilmu
 • inakilpeyegu
 • inakiliñ
 • inakilmün
 • inakilpeyegün