PASSO DA QUI
MP.png weluka

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • weluka

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • welukalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • welukalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • welukanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • welukalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • welukalan
 • welukaylami
 • welukalay
 • welukalayu
 • welukalaymu
 • welukalaygu
 • welukalayiñ
 • welukalaymün
 • welukalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • welukalelan
 • welukalelaymi
 • welukalelay
 • welukalelayu
 • welukalelaymu
 • welukalelaygu
 • welukalelaiñ
 • welukalelaymün
 • welukalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • welukalan
 • welukalaymi
 • welukalay
 • welukalayu
 • welukalaymu
 • welukalaygu
 • welukalayiñ
 • welukalaymün
 • welukalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • welukapelayan
 • welukapelayaymi
 • welukapelayay
 • welukapelayayu
 • welukapelayaymu
 • welukapelayaygu
 • welukapelayaiñ
 • welukapelayaymün
 • welukapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • welukapelan
 • welukapelaymi
 • welukapelay
 • welukapelayu
 • welukapelaymu
 • welukapelaygu
 • welukapelaiñ
 • welukapelaymün
 • welukapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • welukapelafun
 • welukapelafuymi
 • welukapelafuy
 • welukapelafuyu
 • welukapelafuymu
 • welukapelafuygu
 • welukapelafuiñ
 • welukapefulaymün
 • welukapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • welukapenofuli
 • welukapenofulimi
 • welukapenofule
 • welukapenofuliyu
 • welukapefunoleymu
 • welukapenofuleyegu
 • welukapenofuliyiñ
 • welukapenofuleymün
 • welukapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • welukapenoli
 • welukapenolimi
 • welukapenole
 • welukapenoliyu
 • welukapenoliymu
 • welukapenoliygu
 • welukapenoliyiñ
 • welukapenoliymün
 • welukapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • welukalayafun
 • welukalayafuymi
 • welukalayafuy
 • welukalayafuyu
 • welukalayafuymu
 • welukalayafuygu
 • welukalayafuiñ
 • welukalayafuymün
 • welukalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • welukalayafunem
 • welukalayafuymiyem
 • welukalayafuyem
 • welukalayafuyuem
 • welukalayafuymuem
 • welukalayafuyguem
 • welukalayafuiñem
 • welukalayafuymünem
 • welukalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • welukakilchi
 • welukakilge
 • welukakilpe
 • welukakiliyu
 • welukakinolmu
 • welukakinolpeyegu
 • welukalayaiñ
 • welukalayaymün
 • welukalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • welukarumenofuli
 • welukarumenofulimi
 • welukarumenofule
 • welukarumenofuliyu
 • welukarumenofulimu
 • welukarumenofuleyegu
 • welukarumenofuliyiñ
 • welukarumenofuliymün
 • welukarumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • welukanofuli
 • welukanofulimi
 • welukanofule
 • welukanofuliyu
 • welukanofulimu
 • welukanofuleyegu
 • welukanofuliyiñ
 • welukanofuliymün
 • welukanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • welukapenoli
 • welukapenolmi
 • welukapenole
 • welukapenoliyu
 • welukapenolimu
 • welukapenoleygu
 • welukapenoliyiñ
 • welukapenoliymün
 • welukapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • welukarumepenoli
 • welukarumepenolmi
 • welukarumepenole
 • welukarumepenoliyu
 • welukarumepenoliymu
 • welukarumepenoleygu
 • welukarumepenoliyiñ
 • welukarumepenoliymün
 • welukarumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • welukakapenoli
 • welukakapenolmi
 • welukakapenole
 • welukakapenoliyu
 • welukakapenolimu
 • welukakapenoleyegu
 • welukakapenoliyiñ
 • welukakapenloiymün
 • welukakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • welukakilchi
 • welukakil
 • welukakilpe
 • welukakilyu
 • welukakilmu
 • welukakilpeyegu
 • welukakiliñ
 • welukakilmün
 • welukakilpeyegün