PASSO DA QUI
MP.png gijatu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • gijatu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • gijatulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • gijatulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • gijatunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • gijatulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • gijatulan
 • gijatuylami
 • gijatulay
 • gijatulayu
 • gijatulaymu
 • gijatulaygu
 • gijatulayiñ
 • gijatulaymün
 • gijatulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • gijatulelan
 • gijatulelaymi
 • gijatulelay
 • gijatulelayu
 • gijatulelaymu
 • gijatulelaygu
 • gijatulelaiñ
 • gijatulelaymün
 • gijatulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • gijatulan
 • gijatulaymi
 • gijatulay
 • gijatulayu
 • gijatulaymu
 • gijatulaygu
 • gijatulayiñ
 • gijatulaymün
 • gijatulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • gijatupelayan
 • gijatupelayaymi
 • gijatupelayay
 • gijatupelayayu
 • gijatupelayaymu
 • gijatupelayaygu
 • gijatupelayaiñ
 • gijatupelayaymün
 • gijatupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • gijatupelan
 • gijatupelaymi
 • gijatupelay
 • gijatupelayu
 • gijatupelaymu
 • gijatupelaygu
 • gijatupelaiñ
 • gijatupelaymün
 • gijatupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • gijatupelafun
 • gijatupelafuymi
 • gijatupelafuy
 • gijatupelafuyu
 • gijatupelafuymu
 • gijatupelafuygu
 • gijatupelafuiñ
 • gijatupefulaymün
 • gijatupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • gijatupenofuli
 • gijatupenofulimi
 • gijatupenofule
 • gijatupenofuliyu
 • gijatupefunoleymu
 • gijatupenofuleyegu
 • gijatupenofuliyiñ
 • gijatupenofuleymün
 • gijatupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • gijatupenoli
 • gijatupenolimi
 • gijatupenole
 • gijatupenoliyu
 • gijatupenoliymu
 • gijatupenoliygu
 • gijatupenoliyiñ
 • gijatupenoliymün
 • gijatupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • gijatulayafun
 • gijatulayafuymi
 • gijatulayafuy
 • gijatulayafuyu
 • gijatulayafuymu
 • gijatulayafuygu
 • gijatulayafuiñ
 • gijatulayafuymün
 • gijatulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • gijatulayafunem
 • gijatulayafuymiyem
 • gijatulayafuyem
 • gijatulayafuyuem
 • gijatulayafuymuem
 • gijatulayafuyguem
 • gijatulayafuiñem
 • gijatulayafuymünem
 • gijatulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • gijatukilchi
 • gijatukilge
 • gijatukilpe
 • gijatukiliyu
 • gijatukinolmu
 • gijatukinolpeyegu
 • gijatulayaiñ
 • gijatulayaymün
 • gijatulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • gijaturumenofuli
 • gijaturumenofulimi
 • gijaturumenofule
 • gijaturumenofuliyu
 • gijaturumenofulimu
 • gijaturumenofuleyegu
 • gijaturumenofuliyiñ
 • gijaturumenofuliymün
 • gijaturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • gijatunofuli
 • gijatunofulimi
 • gijatunofule
 • gijatunofuliyu
 • gijatunofulimu
 • gijatunofuleyegu
 • gijatunofuliyiñ
 • gijatunofuliymün
 • gijatunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • gijatupenoli
 • gijatupenolmi
 • gijatupenole
 • gijatupenoliyu
 • gijatupenolimu
 • gijatupenoleygu
 • gijatupenoliyiñ
 • gijatupenoliymün
 • gijatupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • gijaturumepenoli
 • gijaturumepenolmi
 • gijaturumepenole
 • gijaturumepenoliyu
 • gijaturumepenoliymu
 • gijaturumepenoleygu
 • gijaturumepenoliyiñ
 • gijaturumepenoliymün
 • gijaturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • gijatukapenoli
 • gijatukapenolmi
 • gijatukapenole
 • gijatukapenoliyu
 • gijatukapenolimu
 • gijatukapenoleyegu
 • gijatukapenoliyiñ
 • gijatukapenloiymün
 • gijatukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • gijatukilchi
 • gijatukil
 • gijatukilpe
 • gijatukilyu
 • gijatukilmu
 • gijatukilpeyegu
 • gijatukiliñ
 • gijatukilmün
 • gijatukilpeyegün