PASSO DA QUI
MP.png küchatu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • küchatu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • küchatulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • küchatulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • küchatunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • küchatulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • küchatulan
 • küchatuylami
 • küchatulay
 • küchatulayu
 • küchatulaymu
 • küchatulaygu
 • küchatulayiñ
 • küchatulaymün
 • küchatulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • küchatulelan
 • küchatulelaymi
 • küchatulelay
 • küchatulelayu
 • küchatulelaymu
 • küchatulelaygu
 • küchatulelaiñ
 • küchatulelaymün
 • küchatulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • küchatulan
 • küchatulaymi
 • küchatulay
 • küchatulayu
 • küchatulaymu
 • küchatulaygu
 • küchatulayiñ
 • küchatulaymün
 • küchatulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • küchatupelayan
 • küchatupelayaymi
 • küchatupelayay
 • küchatupelayayu
 • küchatupelayaymu
 • küchatupelayaygu
 • küchatupelayaiñ
 • küchatupelayaymün
 • küchatupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • küchatupelan
 • küchatupelaymi
 • küchatupelay
 • küchatupelayu
 • küchatupelaymu
 • küchatupelaygu
 • küchatupelaiñ
 • küchatupelaymün
 • küchatupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • küchatupelafun
 • küchatupelafuymi
 • küchatupelafuy
 • küchatupelafuyu
 • küchatupelafuymu
 • küchatupelafuygu
 • küchatupelafuiñ
 • küchatupefulaymün
 • küchatupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • küchatupenofuli
 • küchatupenofulimi
 • küchatupenofule
 • küchatupenofuliyu
 • küchatupefunoleymu
 • küchatupenofuleyegu
 • küchatupenofuliyiñ
 • küchatupenofuleymün
 • küchatupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • küchatupenoli
 • küchatupenolimi
 • küchatupenole
 • küchatupenoliyu
 • küchatupenoliymu
 • küchatupenoliygu
 • küchatupenoliyiñ
 • küchatupenoliymün
 • küchatupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • küchatulayafun
 • küchatulayafuymi
 • küchatulayafuy
 • küchatulayafuyu
 • küchatulayafuymu
 • küchatulayafuygu
 • küchatulayafuiñ
 • küchatulayafuymün
 • küchatulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • küchatulayafunem
 • küchatulayafuymiyem
 • küchatulayafuyem
 • küchatulayafuyuem
 • küchatulayafuymuem
 • küchatulayafuyguem
 • küchatulayafuiñem
 • küchatulayafuymünem
 • küchatulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • küchatukilchi
 • küchatukilge
 • küchatukilpe
 • küchatukiliyu
 • küchatukinolmu
 • küchatukinolpeyegu
 • küchatulayaiñ
 • küchatulayaymün
 • küchatulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • küchaturumenofuli
 • küchaturumenofulimi
 • küchaturumenofule
 • küchaturumenofuliyu
 • küchaturumenofulimu
 • küchaturumenofuleyegu
 • küchaturumenofuliyiñ
 • küchaturumenofuliymün
 • küchaturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • küchatunofuli
 • küchatunofulimi
 • küchatunofule
 • küchatunofuliyu
 • küchatunofulimu
 • küchatunofuleyegu
 • küchatunofuliyiñ
 • küchatunofuliymün
 • küchatunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • küchatupenoli
 • küchatupenolmi
 • küchatupenole
 • küchatupenoliyu
 • küchatupenolimu
 • küchatupenoleygu
 • küchatupenoliyiñ
 • küchatupenoliymün
 • küchatupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • küchaturumepenoli
 • küchaturumepenolmi
 • küchaturumepenole
 • küchaturumepenoliyu
 • küchaturumepenoliymu
 • küchaturumepenoleygu
 • küchaturumepenoliyiñ
 • küchaturumepenoliymün
 • küchaturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • küchatukapenoli
 • küchatukapenolmi
 • küchatukapenole
 • küchatukapenoliyu
 • küchatukapenolimu
 • küchatukapenoleyegu
 • küchatukapenoliyiñ
 • küchatukapenloiymün
 • küchatukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • küchatukilchi
 • küchatukil
 • küchatukilpe
 • küchatukilyu
 • küchatukilmu
 • küchatukilpeyegu
 • küchatukiliñ
 • küchatukilmün
 • küchatukilpeyegün