PASSO DA QUI
MP.png iyaeltu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • iyaeltu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • iyaeltulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • iyaeltulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • iyaeltunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • iyaeltulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • iyaeltulan
 • iyaeltuylami
 • iyaeltulay
 • iyaeltulayu
 • iyaeltulaymu
 • iyaeltulaygu
 • iyaeltulayiñ
 • iyaeltulaymün
 • iyaeltulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • iyaeltulelan
 • iyaeltulelaymi
 • iyaeltulelay
 • iyaeltulelayu
 • iyaeltulelaymu
 • iyaeltulelaygu
 • iyaeltulelaiñ
 • iyaeltulelaymün
 • iyaeltulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • iyaeltulan
 • iyaeltulaymi
 • iyaeltulay
 • iyaeltulayu
 • iyaeltulaymu
 • iyaeltulaygu
 • iyaeltulayiñ
 • iyaeltulaymün
 • iyaeltulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • iyaeltupelayan
 • iyaeltupelayaymi
 • iyaeltupelayay
 • iyaeltupelayayu
 • iyaeltupelayaymu
 • iyaeltupelayaygu
 • iyaeltupelayaiñ
 • iyaeltupelayaymün
 • iyaeltupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • iyaeltupelan
 • iyaeltupelaymi
 • iyaeltupelay
 • iyaeltupelayu
 • iyaeltupelaymu
 • iyaeltupelaygu
 • iyaeltupelaiñ
 • iyaeltupelaymün
 • iyaeltupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • iyaeltupelafun
 • iyaeltupelafuymi
 • iyaeltupelafuy
 • iyaeltupelafuyu
 • iyaeltupelafuymu
 • iyaeltupelafuygu
 • iyaeltupelafuiñ
 • iyaeltupefulaymün
 • iyaeltupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • iyaeltupenofuli
 • iyaeltupenofulimi
 • iyaeltupenofule
 • iyaeltupenofuliyu
 • iyaeltupefunoleymu
 • iyaeltupenofuleyegu
 • iyaeltupenofuliyiñ
 • iyaeltupenofuleymün
 • iyaeltupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • iyaeltupenoli
 • iyaeltupenolimi
 • iyaeltupenole
 • iyaeltupenoliyu
 • iyaeltupenoliymu
 • iyaeltupenoliygu
 • iyaeltupenoliyiñ
 • iyaeltupenoliymün
 • iyaeltupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • iyaeltulayafun
 • iyaeltulayafuymi
 • iyaeltulayafuy
 • iyaeltulayafuyu
 • iyaeltulayafuymu
 • iyaeltulayafuygu
 • iyaeltulayafuiñ
 • iyaeltulayafuymün
 • iyaeltulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • iyaeltulayafunem
 • iyaeltulayafuymiyem
 • iyaeltulayafuyem
 • iyaeltulayafuyuem
 • iyaeltulayafuymuem
 • iyaeltulayafuyguem
 • iyaeltulayafuiñem
 • iyaeltulayafuymünem
 • iyaeltulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • iyaeltukilchi
 • iyaeltukilge
 • iyaeltukilpe
 • iyaeltukiliyu
 • iyaeltukinolmu
 • iyaeltukinolpeyegu
 • iyaeltulayaiñ
 • iyaeltulayaymün
 • iyaeltulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • iyaelturumenofuli
 • iyaelturumenofulimi
 • iyaelturumenofule
 • iyaelturumenofuliyu
 • iyaelturumenofulimu
 • iyaelturumenofuleyegu
 • iyaelturumenofuliyiñ
 • iyaelturumenofuliymün
 • iyaelturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • iyaeltunofuli
 • iyaeltunofulimi
 • iyaeltunofule
 • iyaeltunofuliyu
 • iyaeltunofulimu
 • iyaeltunofuleyegu
 • iyaeltunofuliyiñ
 • iyaeltunofuliymün
 • iyaeltunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • iyaeltupenoli
 • iyaeltupenolmi
 • iyaeltupenole
 • iyaeltupenoliyu
 • iyaeltupenolimu
 • iyaeltupenoleygu
 • iyaeltupenoliyiñ
 • iyaeltupenoliymün
 • iyaeltupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • iyaelturumepenoli
 • iyaelturumepenolmi
 • iyaelturumepenole
 • iyaelturumepenoliyu
 • iyaelturumepenoliymu
 • iyaelturumepenoleygu
 • iyaelturumepenoliyiñ
 • iyaelturumepenoliymün
 • iyaelturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • iyaeltukapenoli
 • iyaeltukapenolmi
 • iyaeltukapenole
 • iyaeltukapenoliyu
 • iyaeltukapenolimu
 • iyaeltukapenoleyegu
 • iyaeltukapenoliyiñ
 • iyaeltukapenloiymün
 • iyaeltukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • iyaeltukilchi
 • iyaeltukil
 • iyaeltukilpe
 • iyaeltukilyu
 • iyaeltukilmu
 • iyaeltukilpeyegu
 • iyaeltukiliñ
 • iyaeltukilmün
 • iyaeltukilpeyegün