PASSO DA QUI
MP.png zugu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • zugu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • zugulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • zugulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • zugunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • zugulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • zugulan
 • zuguylami
 • zugulay
 • zugulayu
 • zugulaymu
 • zugulaygu
 • zugulayiñ
 • zugulaymün
 • zugulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • zugulelan
 • zugulelaymi
 • zugulelay
 • zugulelayu
 • zugulelaymu
 • zugulelaygu
 • zugulelaiñ
 • zugulelaymün
 • zugulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • zugulan
 • zugulaymi
 • zugulay
 • zugulayu
 • zugulaymu
 • zugulaygu
 • zugulayiñ
 • zugulaymün
 • zugulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • zugupelayan
 • zugupelayaymi
 • zugupelayay
 • zugupelayayu
 • zugupelayaymu
 • zugupelayaygu
 • zugupelayaiñ
 • zugupelayaymün
 • zugupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • zugupelan
 • zugupelaymi
 • zugupelay
 • zugupelayu
 • zugupelaymu
 • zugupelaygu
 • zugupelaiñ
 • zugupelaymün
 • zugupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • zugupelafun
 • zugupelafuymi
 • zugupelafuy
 • zugupelafuyu
 • zugupelafuymu
 • zugupelafuygu
 • zugupelafuiñ
 • zugupefulaymün
 • zugupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • zugupenofuli
 • zugupenofulimi
 • zugupenofule
 • zugupenofuliyu
 • zugupefunoleymu
 • zugupenofuleyegu
 • zugupenofuliyiñ
 • zugupenofuleymün
 • zugupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • zugupenoli
 • zugupenolimi
 • zugupenole
 • zugupenoliyu
 • zugupenoliymu
 • zugupenoliygu
 • zugupenoliyiñ
 • zugupenoliymün
 • zugupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • zugulayafun
 • zugulayafuymi
 • zugulayafuy
 • zugulayafuyu
 • zugulayafuymu
 • zugulayafuygu
 • zugulayafuiñ
 • zugulayafuymün
 • zugulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • zugulayafunem
 • zugulayafuymiyem
 • zugulayafuyem
 • zugulayafuyuem
 • zugulayafuymuem
 • zugulayafuyguem
 • zugulayafuiñem
 • zugulayafuymünem
 • zugulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • zugukilchi
 • zugukilge
 • zugukilpe
 • zugukiliyu
 • zugukinolmu
 • zugukinolpeyegu
 • zugulayaiñ
 • zugulayaymün
 • zugulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • zugurumenofuli
 • zugurumenofulimi
 • zugurumenofule
 • zugurumenofuliyu
 • zugurumenofulimu
 • zugurumenofuleyegu
 • zugurumenofuliyiñ
 • zugurumenofuliymün
 • zugurumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • zugunofuli
 • zugunofulimi
 • zugunofule
 • zugunofuliyu
 • zugunofulimu
 • zugunofuleyegu
 • zugunofuliyiñ
 • zugunofuliymün
 • zugunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • zugupenoli
 • zugupenolmi
 • zugupenole
 • zugupenoliyu
 • zugupenolimu
 • zugupenoleygu
 • zugupenoliyiñ
 • zugupenoliymün
 • zugupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • zugurumepenoli
 • zugurumepenolmi
 • zugurumepenole
 • zugurumepenoliyu
 • zugurumepenoliymu
 • zugurumepenoleygu
 • zugurumepenoliyiñ
 • zugurumepenoliymün
 • zugurumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • zugukapenoli
 • zugukapenolmi
 • zugukapenole
 • zugukapenoliyu
 • zugukapenolimu
 • zugukapenoleyegu
 • zugukapenoliyiñ
 • zugukapenloiymün
 • zugukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • zugukilchi
 • zugukil
 • zugukilpe
 • zugukilyu
 • zugukilmu
 • zugukilpeyegu
 • zugukiliñ
 • zugukilmün
 • zugukilpeyegün