PASSO DA QUI
MP.png inawentu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • inawentu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • inawentulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • inawentulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • inawentunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • inawentulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • inawentulan
 • inawentuylami
 • inawentulay
 • inawentulayu
 • inawentulaymu
 • inawentulaygu
 • inawentulayiñ
 • inawentulaymün
 • inawentulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • inawentulelan
 • inawentulelaymi
 • inawentulelay
 • inawentulelayu
 • inawentulelaymu
 • inawentulelaygu
 • inawentulelaiñ
 • inawentulelaymün
 • inawentulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • inawentulan
 • inawentulaymi
 • inawentulay
 • inawentulayu
 • inawentulaymu
 • inawentulaygu
 • inawentulayiñ
 • inawentulaymün
 • inawentulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • inawentupelayan
 • inawentupelayaymi
 • inawentupelayay
 • inawentupelayayu
 • inawentupelayaymu
 • inawentupelayaygu
 • inawentupelayaiñ
 • inawentupelayaymün
 • inawentupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • inawentupelan
 • inawentupelaymi
 • inawentupelay
 • inawentupelayu
 • inawentupelaymu
 • inawentupelaygu
 • inawentupelaiñ
 • inawentupelaymün
 • inawentupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • inawentupelafun
 • inawentupelafuymi
 • inawentupelafuy
 • inawentupelafuyu
 • inawentupelafuymu
 • inawentupelafuygu
 • inawentupelafuiñ
 • inawentupefulaymün
 • inawentupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • inawentupenofuli
 • inawentupenofulimi
 • inawentupenofule
 • inawentupenofuliyu
 • inawentupefunoleymu
 • inawentupenofuleyegu
 • inawentupenofuliyiñ
 • inawentupenofuleymün
 • inawentupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • inawentupenoli
 • inawentupenolimi
 • inawentupenole
 • inawentupenoliyu
 • inawentupenoliymu
 • inawentupenoliygu
 • inawentupenoliyiñ
 • inawentupenoliymün
 • inawentupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • inawentulayafun
 • inawentulayafuymi
 • inawentulayafuy
 • inawentulayafuyu
 • inawentulayafuymu
 • inawentulayafuygu
 • inawentulayafuiñ
 • inawentulayafuymün
 • inawentulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • inawentulayafunem
 • inawentulayafuymiyem
 • inawentulayafuyem
 • inawentulayafuyuem
 • inawentulayafuymuem
 • inawentulayafuyguem
 • inawentulayafuiñem
 • inawentulayafuymünem
 • inawentulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • inawentukilchi
 • inawentukilge
 • inawentukilpe
 • inawentukiliyu
 • inawentukinolmu
 • inawentukinolpeyegu
 • inawentulayaiñ
 • inawentulayaymün
 • inawentulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • inawenturumenofuli
 • inawenturumenofulimi
 • inawenturumenofule
 • inawenturumenofuliyu
 • inawenturumenofulimu
 • inawenturumenofuleyegu
 • inawenturumenofuliyiñ
 • inawenturumenofuliymün
 • inawenturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • inawentunofuli
 • inawentunofulimi
 • inawentunofule
 • inawentunofuliyu
 • inawentunofulimu
 • inawentunofuleyegu
 • inawentunofuliyiñ
 • inawentunofuliymün
 • inawentunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • inawentupenoli
 • inawentupenolmi
 • inawentupenole
 • inawentupenoliyu
 • inawentupenolimu
 • inawentupenoleygu
 • inawentupenoliyiñ
 • inawentupenoliymün
 • inawentupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • inawenturumepenoli
 • inawenturumepenolmi
 • inawenturumepenole
 • inawenturumepenoliyu
 • inawenturumepenoliymu
 • inawenturumepenoleygu
 • inawenturumepenoliyiñ
 • inawenturumepenoliymün
 • inawenturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • inawentukapenoli
 • inawentukapenolmi
 • inawentukapenole
 • inawentukapenoliyu
 • inawentukapenolimu
 • inawentukapenoleyegu
 • inawentukapenoliyiñ
 • inawentukapenloiymün
 • inawentukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • inawentukilchi
 • inawentukil
 • inawentukilpe
 • inawentukilyu
 • inawentukilmu
 • inawentukilpeyegu
 • inawentukiliñ
 • inawentukilmün
 • inawentukilpeyegün