PASSO DA QUI
MP.png kim

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kim

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • kimlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kimlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • kimlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kimlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • kimlan
 • kimlaymi
 • kimlay
 • kimlayu
 • kimlaymu
 • kimlaygu
 • kimlayiñ
 • kimlaymün
 • kimlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • kimkülelan
 • kimkülelaymi
 • kimkülelay
 • kimkülelayu
 • kimkülelaymu
 • kimkülelaygu
 • kimkülelaiñ
 • kimkülelaymün
 • kimkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • kimlan
 • kimlaymi
 • kimlay
 • kimlayu
 • kimlaymu
 • kimlaygu
 • kimlayiñ
 • kimlaymün
 • kimlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • kimpelayan
 • kimpelayaymi
 • kimpelayay
 • kimpelayayu
 • kimpelayaymu
 • kimpelayaygu
 • kimpelayaiñ
 • kimpelayaymün
 • kimpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • kimpelan
 • kimpelaymi
 • kimpelay
 • kimpelayu
 • kimpelaymu
 • kimpelaygu
 • kimpelaiñ
 • kimpelaymün
 • kimpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • kimpelafun
 • kimpelafuymi
 • kimpelafuy
 • kimpelafuyu
 • kimpelafuymu
 • kimpelafuygu
 • kimpelafuiñ
 • kimpefulaymün
 • kimpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • kimpenofuli
 • kimpenofulimi
 • kimpenofule
 • kimpenofuliyu
 • kimpefunoleymu
 • kimpenofuleyegu
 • kimpenofuliyiñ
 • kimpenofuleymün
 • kimpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • kimpenoli
 • kimpenolimi
 • kimpenole
 • kimpenoliyu
 • kimpenoliymu
 • kimpenoliygu
 • kimpenoliyiñ
 • kimpenoliymün
 • kimpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • kimlayafun
 • kimlayafuymi
 • kimlayafuy
 • kimlayafuyu
 • kimlayafuymu
 • kimlayafuygu
 • kimlayafuiñ
 • kimlayafuymün
 • kimlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • kimlayafunem
 • kimlayafuymiyem
 • kimlayafuyem
 • kimlayafuyuem
 • kimlayafuymuem
 • kimlayafuyguem
 • kimlayafuiñem
 • kimlayafuymünem
 • kimlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • kimkilchi
 • kimkilge
 • kimkilpe
 • kimkiliyu
 • kimkinolmu
 • kimkinolpeyegu
 • kimlayaiñ
 • kimlayaymün
 • kimlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • kimrumenofuli
 • kimrumenofulimi
 • kimrumenofule
 • kimrumenofuliyu
 • kimrumenofulimu
 • kimrumenofuleyegu
 • kimrumenofuliyiñ
 • kimrumenofuliymün
 • kimrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • kimnofuli
 • kimnofulimi
 • kimnofule
 • kimnofuliyu
 • kimnofulimu
 • kimnofuleyegu
 • kimnofuliyiñ
 • kimnofuliymün
 • kimnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • kimpenoli
 • kimpenolmi
 • kimpenole
 • kimpenoliyu
 • kimpenolimu
 • kimpenoleygu
 • kimpenoliyiñ
 • kimpenoliymün
 • kimpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • kimrumepenoli
 • kimrumepenolmi
 • kimrumepenole
 • kimrumepenoliyu
 • kimrumepenoliymu
 • kimrumepenoleygu
 • kimrumepenoliyiñ
 • kimrumepenoliymün
 • kimrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • kimkapenoli
 • kimkapenolmi
 • kimkapenole
 • kimkapenoliyu
 • kimkapenolimu
 • kimkapenoleyegu
 • kimkapenoliyiñ
 • kimkapenloiymün
 • kimkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • kimkilchi
 • kimkil
 • kimkilpe
 • kimkilyu
 • kimkilmu
 • kimkilpeyegu
 • kimkiliñ
 • kimkilmün
 • kimkilpeyegün