PASSO DA QUI
MP.png küpa

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • küpa

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • küpalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • küpalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • küpanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • küpalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • küpalan
 • küpaylami
 • küpalay
 • küpalayu
 • küpalaymu
 • küpalaygu
 • küpalayiñ
 • küpalaymün
 • küpalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • küpalelan
 • küpalelaymi
 • küpalelay
 • küpalelayu
 • küpalelaymu
 • küpalelaygu
 • küpalelaiñ
 • küpalelaymün
 • küpalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • küpalan
 • küpalaymi
 • küpalay
 • küpalayu
 • küpalaymu
 • küpalaygu
 • küpalayiñ
 • küpalaymün
 • küpalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • küpapelayan
 • küpapelayaymi
 • küpapelayay
 • küpapelayayu
 • küpapelayaymu
 • küpapelayaygu
 • küpapelayaiñ
 • küpapelayaymün
 • küpapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • küpapelan
 • küpapelaymi
 • küpapelay
 • küpapelayu
 • küpapelaymu
 • küpapelaygu
 • küpapelaiñ
 • küpapelaymün
 • küpapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • küpapelafun
 • küpapelafuymi
 • küpapelafuy
 • küpapelafuyu
 • küpapelafuymu
 • küpapelafuygu
 • küpapelafuiñ
 • küpapefulaymün
 • küpapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • küpapenofuli
 • küpapenofulimi
 • küpapenofule
 • küpapenofuliyu
 • küpapefunoleymu
 • küpapenofuleyegu
 • küpapenofuliyiñ
 • küpapenofuleymün
 • küpapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • küpapenoli
 • küpapenolimi
 • küpapenole
 • küpapenoliyu
 • küpapenoliymu
 • küpapenoliygu
 • küpapenoliyiñ
 • küpapenoliymün
 • küpapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • küpalayafun
 • küpalayafuymi
 • küpalayafuy
 • küpalayafuyu
 • küpalayafuymu
 • küpalayafuygu
 • küpalayafuiñ
 • küpalayafuymün
 • küpalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • küpalayafunem
 • küpalayafuymiyem
 • küpalayafuyem
 • küpalayafuyuem
 • küpalayafuymuem
 • küpalayafuyguem
 • küpalayafuiñem
 • küpalayafuymünem
 • küpalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • küpakilchi
 • küpakilge
 • küpakilpe
 • küpakiliyu
 • küpakinolmu
 • küpakinolpeyegu
 • küpalayaiñ
 • küpalayaymün
 • küpalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • küparumenofuli
 • küparumenofulimi
 • küparumenofule
 • küparumenofuliyu
 • küparumenofulimu
 • küparumenofuleyegu
 • küparumenofuliyiñ
 • küparumenofuliymün
 • küparumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • küpanofuli
 • küpanofulimi
 • küpanofule
 • küpanofuliyu
 • küpanofulimu
 • küpanofuleyegu
 • küpanofuliyiñ
 • küpanofuliymün
 • küpanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • küpapenoli
 • küpapenolmi
 • küpapenole
 • küpapenoliyu
 • küpapenolimu
 • küpapenoleygu
 • küpapenoliyiñ
 • küpapenoliymün
 • küpapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • küparumepenoli
 • küparumepenolmi
 • küparumepenole
 • küparumepenoliyu
 • küparumepenoliymu
 • küparumepenoleygu
 • küparumepenoliyiñ
 • küparumepenoliymün
 • küparumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • küpakapenoli
 • küpakapenolmi
 • küpakapenole
 • küpakapenoliyu
 • küpakapenolimu
 • küpakapenoleyegu
 • küpakapenoliyiñ
 • küpakapenloiymün
 • küpakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • küpakilchi
 • küpakil
 • küpakilpe
 • küpakilyu
 • küpakilmu
 • küpakilpeyegu
 • küpakiliñ
 • küpakilmün
 • küpakilpeyegün