PASSO DA QUI
MP.png koylatu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • koylatu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • koylatulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • koylatulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • koylatunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • koylatulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • koylatulan
 • koylatuylami
 • koylatulay
 • koylatulayu
 • koylatulaymu
 • koylatulaygu
 • koylatulayiñ
 • koylatulaymün
 • koylatulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • koylatulelan
 • koylatulelaymi
 • koylatulelay
 • koylatulelayu
 • koylatulelaymu
 • koylatulelaygu
 • koylatulelaiñ
 • koylatulelaymün
 • koylatulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • koylatulan
 • koylatulaymi
 • koylatulay
 • koylatulayu
 • koylatulaymu
 • koylatulaygu
 • koylatulayiñ
 • koylatulaymün
 • koylatulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • koylatupelayan
 • koylatupelayaymi
 • koylatupelayay
 • koylatupelayayu
 • koylatupelayaymu
 • koylatupelayaygu
 • koylatupelayaiñ
 • koylatupelayaymün
 • koylatupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • koylatupelan
 • koylatupelaymi
 • koylatupelay
 • koylatupelayu
 • koylatupelaymu
 • koylatupelaygu
 • koylatupelaiñ
 • koylatupelaymün
 • koylatupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • koylatupelafun
 • koylatupelafuymi
 • koylatupelafuy
 • koylatupelafuyu
 • koylatupelafuymu
 • koylatupelafuygu
 • koylatupelafuiñ
 • koylatupefulaymün
 • koylatupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • koylatupenofuli
 • koylatupenofulimi
 • koylatupenofule
 • koylatupenofuliyu
 • koylatupefunoleymu
 • koylatupenofuleyegu
 • koylatupenofuliyiñ
 • koylatupenofuleymün
 • koylatupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • koylatupenoli
 • koylatupenolimi
 • koylatupenole
 • koylatupenoliyu
 • koylatupenoliymu
 • koylatupenoliygu
 • koylatupenoliyiñ
 • koylatupenoliymün
 • koylatupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • koylatulayafun
 • koylatulayafuymi
 • koylatulayafuy
 • koylatulayafuyu
 • koylatulayafuymu
 • koylatulayafuygu
 • koylatulayafuiñ
 • koylatulayafuymün
 • koylatulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • koylatulayafunem
 • koylatulayafuymiyem
 • koylatulayafuyem
 • koylatulayafuyuem
 • koylatulayafuymuem
 • koylatulayafuyguem
 • koylatulayafuiñem
 • koylatulayafuymünem
 • koylatulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • koylatukilchi
 • koylatukilge
 • koylatukilpe
 • koylatukiliyu
 • koylatukinolmu
 • koylatukinolpeyegu
 • koylatulayaiñ
 • koylatulayaymün
 • koylatulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • koylaturumenofuli
 • koylaturumenofulimi
 • koylaturumenofule
 • koylaturumenofuliyu
 • koylaturumenofulimu
 • koylaturumenofuleyegu
 • koylaturumenofuliyiñ
 • koylaturumenofuliymün
 • koylaturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • koylatunofuli
 • koylatunofulimi
 • koylatunofule
 • koylatunofuliyu
 • koylatunofulimu
 • koylatunofuleyegu
 • koylatunofuliyiñ
 • koylatunofuliymün
 • koylatunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • koylatupenoli
 • koylatupenolmi
 • koylatupenole
 • koylatupenoliyu
 • koylatupenolimu
 • koylatupenoleygu
 • koylatupenoliyiñ
 • koylatupenoliymün
 • koylatupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • koylaturumepenoli
 • koylaturumepenolmi
 • koylaturumepenole
 • koylaturumepenoliyu
 • koylaturumepenoliymu
 • koylaturumepenoleygu
 • koylaturumepenoliyiñ
 • koylaturumepenoliymün
 • koylaturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • koylatukapenoli
 • koylatukapenolmi
 • koylatukapenole
 • koylatukapenoliyu
 • koylatukapenolimu
 • koylatukapenoleyegu
 • koylatukapenoliyiñ
 • koylatukapenloiymün
 • koylatukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • koylatukilchi
 • koylatukil
 • koylatukilpe
 • koylatukilyu
 • koylatukilmu
 • koylatukilpeyegu
 • koylatukiliñ
 • koylatukilmün
 • koylatukilpeyegün