PASSO DA QUI
MP.png nie

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • nie

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • nielan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • nielen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • nienofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • nielan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • nielan
 • nieylami
 • nielay
 • nielayu
 • nielaymu
 • nielaygu
 • nielayiñ
 • nielaymün
 • nielaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • nielelan
 • nielelaymi
 • nielelay
 • nielelayu
 • nielelaymu
 • nielelaygu
 • nielelaiñ
 • nielelaymün
 • nielelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • nielan
 • nielaymi
 • nielay
 • nielayu
 • nielaymu
 • nielaygu
 • nielayiñ
 • nielaymün
 • nielaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • niepelayan
 • niepelayaymi
 • niepelayay
 • niepelayayu
 • niepelayaymu
 • niepelayaygu
 • niepelayaiñ
 • niepelayaymün
 • niepelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • niepelan
 • niepelaymi
 • niepelay
 • niepelayu
 • niepelaymu
 • niepelaygu
 • niepelaiñ
 • niepelaymün
 • niepelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • niepelafun
 • niepelafuymi
 • niepelafuy
 • niepelafuyu
 • niepelafuymu
 • niepelafuygu
 • niepelafuiñ
 • niepefulaymün
 • niepelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • niepenofuli
 • niepenofulimi
 • niepenofule
 • niepenofuliyu
 • niepefunoleymu
 • niepenofuleyegu
 • niepenofuliyiñ
 • niepenofuleymün
 • niepenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • niepenoli
 • niepenolimi
 • niepenole
 • niepenoliyu
 • niepenoliymu
 • niepenoliygu
 • niepenoliyiñ
 • niepenoliymün
 • niepenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • nielayafun
 • nielayafuymi
 • nielayafuy
 • nielayafuyu
 • nielayafuymu
 • nielayafuygu
 • nielayafuiñ
 • nielayafuymün
 • nielayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • nielayafunem
 • nielayafuymiyem
 • nielayafuyem
 • nielayafuyuem
 • nielayafuymuem
 • nielayafuyguem
 • nielayafuiñem
 • nielayafuymünem
 • nielayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • niekilchi
 • niekilge
 • niekilpe
 • niekiliyu
 • niekinolmu
 • niekinolpeyegu
 • nielayaiñ
 • nielayaymün
 • nielayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • nierumenofuli
 • nierumenofulimi
 • nierumenofule
 • nierumenofuliyu
 • nierumenofulimu
 • nierumenofuleyegu
 • nierumenofuliyiñ
 • nierumenofuliymün
 • nierumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • nienofuli
 • nienofulimi
 • nienofule
 • nienofuliyu
 • nienofulimu
 • nienofuleyegu
 • nienofuliyiñ
 • nienofuliymün
 • nienofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • niepenoli
 • niepenolmi
 • niepenole
 • niepenoliyu
 • niepenolimu
 • niepenoleygu
 • niepenoliyiñ
 • niepenoliymün
 • niepenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • nierumepenoli
 • nierumepenolmi
 • nierumepenole
 • nierumepenoliyu
 • nierumepenoliymu
 • nierumepenoleygu
 • nierumepenoliyiñ
 • nierumepenoliymün
 • nierumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • niekapenoli
 • niekapenolmi
 • niekapenole
 • niekapenoliyu
 • niekapenolimu
 • niekapenoleyegu
 • niekapenoliyiñ
 • niekapenloiymün
 • niekapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • niekilchi
 • niekil
 • niekilpe
 • niekilyu
 • niekilmu
 • niekilpeyegu
 • niekiliñ
 • niekilmün
 • niekilpeyegün