PASSO DA QUI
MP.png ney

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ney

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • neylan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • neylelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • neylafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • neylan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • neylan
 • neylaymi
 • neylay
 • neylayu
 • neylaymu
 • neylaygu
 • neylayiñ
 • neylaymün
 • neylaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • neykülelan
 • neykülelaymi
 • neykülelay
 • neykülelayu
 • neykülelaymu
 • neykülelaygu
 • neykülelaiñ
 • neykülelaymün
 • neykülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • neylan
 • neylaymi
 • neylay
 • neylayu
 • neylaymu
 • neylaygu
 • neylayiñ
 • neylaymün
 • neylaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • neypelayan
 • neypelayaymi
 • neypelayay
 • neypelayayu
 • neypelayaymu
 • neypelayaygu
 • neypelayaiñ
 • neypelayaymün
 • neypelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • neypelan
 • neypelaymi
 • neypelay
 • neypelayu
 • neypelaymu
 • neypelaygu
 • neypelaiñ
 • neypelaymün
 • neypelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • neypelafun
 • neypelafuymi
 • neypelafuy
 • neypelafuyu
 • neypelafuymu
 • neypelafuygu
 • neypelafuiñ
 • neypefulaymün
 • neypelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • neypenofuli
 • neypenofulimi
 • neypenofule
 • neypenofuliyu
 • neypefunoleymu
 • neypenofuleyegu
 • neypenofuliyiñ
 • neypenofuleymün
 • neypenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • neypenoli
 • neypenolimi
 • neypenole
 • neypenoliyu
 • neypenoliymu
 • neypenoliygu
 • neypenoliyiñ
 • neypenoliymün
 • neypenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • neylayafun
 • neylayafuymi
 • neylayafuy
 • neylayafuyu
 • neylayafuymu
 • neylayafuygu
 • neylayafuiñ
 • neylayafuymün
 • neylayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • neylayafunem
 • neylayafuymiyem
 • neylayafuyem
 • neylayafuyuem
 • neylayafuymuem
 • neylayafuyguem
 • neylayafuiñem
 • neylayafuymünem
 • neylayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • neykilchi
 • neykilge
 • neykilpe
 • neykiliyu
 • neykinolmu
 • neykinolpeyegu
 • neylayaiñ
 • neylayaymün
 • neylayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • neyrumenofuli
 • neyrumenofulimi
 • neyrumenofule
 • neyrumenofuliyu
 • neyrumenofulimu
 • neyrumenofuleyegu
 • neyrumenofuliyiñ
 • neyrumenofuliymün
 • neyrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • neynofuli
 • neynofulimi
 • neynofule
 • neynofuliyu
 • neynofulimu
 • neynofuleyegu
 • neynofuliyiñ
 • neynofuliymün
 • neynofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • neypenoli
 • neypenolmi
 • neypenole
 • neypenoliyu
 • neypenolimu
 • neypenoleygu
 • neypenoliyiñ
 • neypenoliymün
 • neypenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • neyrumepenoli
 • neyrumepenolmi
 • neyrumepenole
 • neyrumepenoliyu
 • neyrumepenoliymu
 • neyrumepenoleygu
 • neyrumepenoliyiñ
 • neyrumepenoliymün
 • neyrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • neykapenoli
 • neykapenolmi
 • neykapenole
 • neykapenoliyu
 • neykapenolimu
 • neykapenoleyegu
 • neykapenoliyiñ
 • neykapenloiymün
 • neykapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • neykilchi
 • neykil
 • neykilpe
 • neykilyu
 • neykilmu
 • neykilpeyegu
 • neykiliñ
 • neykilmün
 • neykilpeyegün