PASSO DA QUI
MP.png awkantu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • awkantu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • awkantulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • awkantulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • awkantunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • awkantulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • awkantulan
 • awkantuylami
 • awkantulay
 • awkantulayu
 • awkantulaymu
 • awkantulaygu
 • awkantulayiñ
 • awkantulaymün
 • awkantulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • awkantulelan
 • awkantulelaymi
 • awkantulelay
 • awkantulelayu
 • awkantulelaymu
 • awkantulelaygu
 • awkantulelaiñ
 • awkantulelaymün
 • awkantulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • awkantulan
 • awkantulaymi
 • awkantulay
 • awkantulayu
 • awkantulaymu
 • awkantulaygu
 • awkantulayiñ
 • awkantulaymün
 • awkantulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • awkantupelayan
 • awkantupelayaymi
 • awkantupelayay
 • awkantupelayayu
 • awkantupelayaymu
 • awkantupelayaygu
 • awkantupelayaiñ
 • awkantupelayaymün
 • awkantupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • awkantupelan
 • awkantupelaymi
 • awkantupelay
 • awkantupelayu
 • awkantupelaymu
 • awkantupelaygu
 • awkantupelaiñ
 • awkantupelaymün
 • awkantupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • awkantupelafun
 • awkantupelafuymi
 • awkantupelafuy
 • awkantupelafuyu
 • awkantupelafuymu
 • awkantupelafuygu
 • awkantupelafuiñ
 • awkantupefulaymün
 • awkantupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • awkantupenofuli
 • awkantupenofulimi
 • awkantupenofule
 • awkantupenofuliyu
 • awkantupefunoleymu
 • awkantupenofuleyegu
 • awkantupenofuliyiñ
 • awkantupenofuleymün
 • awkantupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • awkantupenoli
 • awkantupenolimi
 • awkantupenole
 • awkantupenoliyu
 • awkantupenoliymu
 • awkantupenoliygu
 • awkantupenoliyiñ
 • awkantupenoliymün
 • awkantupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • awkantulayafun
 • awkantulayafuymi
 • awkantulayafuy
 • awkantulayafuyu
 • awkantulayafuymu
 • awkantulayafuygu
 • awkantulayafuiñ
 • awkantulayafuymün
 • awkantulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • awkantulayafunem
 • awkantulayafuymiyem
 • awkantulayafuyem
 • awkantulayafuyuem
 • awkantulayafuymuem
 • awkantulayafuyguem
 • awkantulayafuiñem
 • awkantulayafuymünem
 • awkantulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • awkantukilchi
 • awkantukilge
 • awkantukilpe
 • awkantukiliyu
 • awkantukinolmu
 • awkantukinolpeyegu
 • awkantulayaiñ
 • awkantulayaymün
 • awkantulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • awkanturumenofuli
 • awkanturumenofulimi
 • awkanturumenofule
 • awkanturumenofuliyu
 • awkanturumenofulimu
 • awkanturumenofuleyegu
 • awkanturumenofuliyiñ
 • awkanturumenofuliymün
 • awkanturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • awkantunofuli
 • awkantunofulimi
 • awkantunofule
 • awkantunofuliyu
 • awkantunofulimu
 • awkantunofuleyegu
 • awkantunofuliyiñ
 • awkantunofuliymün
 • awkantunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • awkantupenoli
 • awkantupenolmi
 • awkantupenole
 • awkantupenoliyu
 • awkantupenolimu
 • awkantupenoleygu
 • awkantupenoliyiñ
 • awkantupenoliymün
 • awkantupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • awkanturumepenoli
 • awkanturumepenolmi
 • awkanturumepenole
 • awkanturumepenoliyu
 • awkanturumepenoliymu
 • awkanturumepenoleygu
 • awkanturumepenoliyiñ
 • awkanturumepenoliymün
 • awkanturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • awkantukapenoli
 • awkantukapenolmi
 • awkantukapenole
 • awkantukapenoliyu
 • awkantukapenolimu
 • awkantukapenoleyegu
 • awkantukapenoliyiñ
 • awkantukapenloiymün
 • awkantukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • awkantukilchi
 • awkantukil
 • awkantukilpe
 • awkantukilyu
 • awkantukilmu
 • awkantukilpeyegu
 • awkantukiliñ
 • awkantukilmün
 • awkantukilpeyegün