PASSO DA QUI
MP.png chijkatu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • chijkatu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • chijkatulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • chijkatulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • chijkatunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • chijkatulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • chijkatulan
 • chijkatuylami
 • chijkatulay
 • chijkatulayu
 • chijkatulaymu
 • chijkatulaygu
 • chijkatulayiñ
 • chijkatulaymün
 • chijkatulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • chijkatulelan
 • chijkatulelaymi
 • chijkatulelay
 • chijkatulelayu
 • chijkatulelaymu
 • chijkatulelaygu
 • chijkatulelaiñ
 • chijkatulelaymün
 • chijkatulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • chijkatulan
 • chijkatulaymi
 • chijkatulay
 • chijkatulayu
 • chijkatulaymu
 • chijkatulaygu
 • chijkatulayiñ
 • chijkatulaymün
 • chijkatulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • chijkatupelayan
 • chijkatupelayaymi
 • chijkatupelayay
 • chijkatupelayayu
 • chijkatupelayaymu
 • chijkatupelayaygu
 • chijkatupelayaiñ
 • chijkatupelayaymün
 • chijkatupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • chijkatupelan
 • chijkatupelaymi
 • chijkatupelay
 • chijkatupelayu
 • chijkatupelaymu
 • chijkatupelaygu
 • chijkatupelaiñ
 • chijkatupelaymün
 • chijkatupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • chijkatupelafun
 • chijkatupelafuymi
 • chijkatupelafuy
 • chijkatupelafuyu
 • chijkatupelafuymu
 • chijkatupelafuygu
 • chijkatupelafuiñ
 • chijkatupefulaymün
 • chijkatupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • chijkatupenofuli
 • chijkatupenofulimi
 • chijkatupenofule
 • chijkatupenofuliyu
 • chijkatupefunoleymu
 • chijkatupenofuleyegu
 • chijkatupenofuliyiñ
 • chijkatupenofuleymün
 • chijkatupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • chijkatupenoli
 • chijkatupenolimi
 • chijkatupenole
 • chijkatupenoliyu
 • chijkatupenoliymu
 • chijkatupenoliygu
 • chijkatupenoliyiñ
 • chijkatupenoliymün
 • chijkatupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • chijkatulayafun
 • chijkatulayafuymi
 • chijkatulayafuy
 • chijkatulayafuyu
 • chijkatulayafuymu
 • chijkatulayafuygu
 • chijkatulayafuiñ
 • chijkatulayafuymün
 • chijkatulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • chijkatulayafunem
 • chijkatulayafuymiyem
 • chijkatulayafuyem
 • chijkatulayafuyuem
 • chijkatulayafuymuem
 • chijkatulayafuyguem
 • chijkatulayafuiñem
 • chijkatulayafuymünem
 • chijkatulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • chijkatukilchi
 • chijkatukilge
 • chijkatukilpe
 • chijkatukiliyu
 • chijkatukinolmu
 • chijkatukinolpeyegu
 • chijkatulayaiñ
 • chijkatulayaymün
 • chijkatulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • chijkaturumenofuli
 • chijkaturumenofulimi
 • chijkaturumenofule
 • chijkaturumenofuliyu
 • chijkaturumenofulimu
 • chijkaturumenofuleyegu
 • chijkaturumenofuliyiñ
 • chijkaturumenofuliymün
 • chijkaturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • chijkatunofuli
 • chijkatunofulimi
 • chijkatunofule
 • chijkatunofuliyu
 • chijkatunofulimu
 • chijkatunofuleyegu
 • chijkatunofuliyiñ
 • chijkatunofuliymün
 • chijkatunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • chijkatupenoli
 • chijkatupenolmi
 • chijkatupenole
 • chijkatupenoliyu
 • chijkatupenolimu
 • chijkatupenoleygu
 • chijkatupenoliyiñ
 • chijkatupenoliymün
 • chijkatupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • chijkaturumepenoli
 • chijkaturumepenolmi
 • chijkaturumepenole
 • chijkaturumepenoliyu
 • chijkaturumepenoliymu
 • chijkaturumepenoleygu
 • chijkaturumepenoliyiñ
 • chijkaturumepenoliymün
 • chijkaturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • chijkatukapenoli
 • chijkatukapenolmi
 • chijkatukapenole
 • chijkatukapenoliyu
 • chijkatukapenolimu
 • chijkatukapenoleyegu
 • chijkatukapenoliyiñ
 • chijkatukapenloiymün
 • chijkatukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • chijkatukilchi
 • chijkatukil
 • chijkatukilpe
 • chijkatukilyu
 • chijkatukilmu
 • chijkatukilpeyegu
 • chijkatukiliñ
 • chijkatukilmün
 • chijkatukilpeyegün