PASSO DA QUI
MP.png puw

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • puw

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • puwlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • puwlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • puwlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • puwlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • puwlan
 • puwlaymi
 • puwlay
 • puwlayu
 • puwlaymu
 • puwlaygu
 • puwlayiñ
 • puwlaymün
 • puwlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • puwkülelan
 • puwkülelaymi
 • puwkülelay
 • puwkülelayu
 • puwkülelaymu
 • puwkülelaygu
 • puwkülelaiñ
 • puwkülelaymün
 • puwkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • puwlan
 • puwlaymi
 • puwlay
 • puwlayu
 • puwlaymu
 • puwlaygu
 • puwlayiñ
 • puwlaymün
 • puwlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • puwpelayan
 • puwpelayaymi
 • puwpelayay
 • puwpelayayu
 • puwpelayaymu
 • puwpelayaygu
 • puwpelayaiñ
 • puwpelayaymün
 • puwpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • puwpelan
 • puwpelaymi
 • puwpelay
 • puwpelayu
 • puwpelaymu
 • puwpelaygu
 • puwpelaiñ
 • puwpelaymün
 • puwpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • puwpelafun
 • puwpelafuymi
 • puwpelafuy
 • puwpelafuyu
 • puwpelafuymu
 • puwpelafuygu
 • puwpelafuiñ
 • puwpefulaymün
 • puwpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • puwpenofuli
 • puwpenofulimi
 • puwpenofule
 • puwpenofuliyu
 • puwpefunoleymu
 • puwpenofuleyegu
 • puwpenofuliyiñ
 • puwpenofuleymün
 • puwpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • puwpenoli
 • puwpenolimi
 • puwpenole
 • puwpenoliyu
 • puwpenoliymu
 • puwpenoliygu
 • puwpenoliyiñ
 • puwpenoliymün
 • puwpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • puwlayafun
 • puwlayafuymi
 • puwlayafuy
 • puwlayafuyu
 • puwlayafuymu
 • puwlayafuygu
 • puwlayafuiñ
 • puwlayafuymün
 • puwlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • puwlayafunem
 • puwlayafuymiyem
 • puwlayafuyem
 • puwlayafuyuem
 • puwlayafuymuem
 • puwlayafuyguem
 • puwlayafuiñem
 • puwlayafuymünem
 • puwlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • puwkilchi
 • puwkilge
 • puwkilpe
 • puwkiliyu
 • puwkinolmu
 • puwkinolpeyegu
 • puwlayaiñ
 • puwlayaymün
 • puwlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • puwrumenofuli
 • puwrumenofulimi
 • puwrumenofule
 • puwrumenofuliyu
 • puwrumenofulimu
 • puwrumenofuleyegu
 • puwrumenofuliyiñ
 • puwrumenofuliymün
 • puwrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • puwnofuli
 • puwnofulimi
 • puwnofule
 • puwnofuliyu
 • puwnofulimu
 • puwnofuleyegu
 • puwnofuliyiñ
 • puwnofuliymün
 • puwnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • puwpenoli
 • puwpenolmi
 • puwpenole
 • puwpenoliyu
 • puwpenolimu
 • puwpenoleygu
 • puwpenoliyiñ
 • puwpenoliymün
 • puwpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • puwrumepenoli
 • puwrumepenolmi
 • puwrumepenole
 • puwrumepenoliyu
 • puwrumepenoliymu
 • puwrumepenoleygu
 • puwrumepenoliyiñ
 • puwrumepenoliymün
 • puwrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • puwkapenoli
 • puwkapenolmi
 • puwkapenole
 • puwkapenoliyu
 • puwkapenolimu
 • puwkapenoleyegu
 • puwkapenoliyiñ
 • puwkapenloiymün
 • puwkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • puwkilchi
 • puwkil
 • puwkilpe
 • puwkilyu
 • puwkilmu
 • puwkilpeyegu
 • puwkiliñ
 • puwkilmün
 • puwkilpeyegün