PASSO DA QUI
MP.png lef

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • lef

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • leflan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • leflelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • leflafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • leflan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • leflan
 • leflaymi
 • leflay
 • leflayu
 • leflaymu
 • leflaygu
 • leflayiñ
 • leflaymün
 • leflaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • lefkülelan
 • lefkülelaymi
 • lefkülelay
 • lefkülelayu
 • lefkülelaymu
 • lefkülelaygu
 • lefkülelaiñ
 • lefkülelaymün
 • lefkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • leflan
 • leflaymi
 • leflay
 • leflayu
 • leflaymu
 • leflaygu
 • leflayiñ
 • leflaymün
 • leflaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • lefpelayan
 • lefpelayaymi
 • lefpelayay
 • lefpelayayu
 • lefpelayaymu
 • lefpelayaygu
 • lefpelayaiñ
 • lefpelayaymün
 • lefpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • lefpelan
 • lefpelaymi
 • lefpelay
 • lefpelayu
 • lefpelaymu
 • lefpelaygu
 • lefpelaiñ
 • lefpelaymün
 • lefpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • lefpelafun
 • lefpelafuymi
 • lefpelafuy
 • lefpelafuyu
 • lefpelafuymu
 • lefpelafuygu
 • lefpelafuiñ
 • lefpefulaymün
 • lefpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • lefpenofuli
 • lefpenofulimi
 • lefpenofule
 • lefpenofuliyu
 • lefpefunoleymu
 • lefpenofuleyegu
 • lefpenofuliyiñ
 • lefpenofuleymün
 • lefpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • lefpenoli
 • lefpenolimi
 • lefpenole
 • lefpenoliyu
 • lefpenoliymu
 • lefpenoliygu
 • lefpenoliyiñ
 • lefpenoliymün
 • lefpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • leflayafun
 • leflayafuymi
 • leflayafuy
 • leflayafuyu
 • leflayafuymu
 • leflayafuygu
 • leflayafuiñ
 • leflayafuymün
 • leflayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • leflayafunem
 • leflayafuymiyem
 • leflayafuyem
 • leflayafuyuem
 • leflayafuymuem
 • leflayafuyguem
 • leflayafuiñem
 • leflayafuymünem
 • leflayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • lefkilchi
 • lefkilge
 • lefkilpe
 • lefkiliyu
 • lefkinolmu
 • lefkinolpeyegu
 • leflayaiñ
 • leflayaymün
 • leflayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • lefrumenofuli
 • lefrumenofulimi
 • lefrumenofule
 • lefrumenofuliyu
 • lefrumenofulimu
 • lefrumenofuleyegu
 • lefrumenofuliyiñ
 • lefrumenofuliymün
 • lefrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • lefnofuli
 • lefnofulimi
 • lefnofule
 • lefnofuliyu
 • lefnofulimu
 • lefnofuleyegu
 • lefnofuliyiñ
 • lefnofuliymün
 • lefnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • lefpenoli
 • lefpenolmi
 • lefpenole
 • lefpenoliyu
 • lefpenolimu
 • lefpenoleygu
 • lefpenoliyiñ
 • lefpenoliymün
 • lefpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • lefrumepenoli
 • lefrumepenolmi
 • lefrumepenole
 • lefrumepenoliyu
 • lefrumepenoliymu
 • lefrumepenoleygu
 • lefrumepenoliyiñ
 • lefrumepenoliymün
 • lefrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • lefkapenoli
 • lefkapenolmi
 • lefkapenole
 • lefkapenoliyu
 • lefkapenolimu
 • lefkapenoleyegu
 • lefkapenoliyiñ
 • lefkapenloiymün
 • lefkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • lefkilchi
 • lefkil
 • lefkilpe
 • lefkilyu
 • lefkilmu
 • lefkilpeyegu
 • lefkiliñ
 • lefkilmün
 • lefkilpeyegün