PASSO DA QUI
MP.png aye

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • aye

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • ayelan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ayelen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • ayenofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ayelan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • ayelan
 • ayeylami
 • ayelay
 • ayelayu
 • ayelaymu
 • ayelaygu
 • ayelayiñ
 • ayelaymün
 • ayelaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • ayelelan
 • ayelelaymi
 • ayelelay
 • ayelelayu
 • ayelelaymu
 • ayelelaygu
 • ayelelaiñ
 • ayelelaymün
 • ayelelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • ayelan
 • ayelaymi
 • ayelay
 • ayelayu
 • ayelaymu
 • ayelaygu
 • ayelayiñ
 • ayelaymün
 • ayelaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • ayepelayan
 • ayepelayaymi
 • ayepelayay
 • ayepelayayu
 • ayepelayaymu
 • ayepelayaygu
 • ayepelayaiñ
 • ayepelayaymün
 • ayepelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • ayepelan
 • ayepelaymi
 • ayepelay
 • ayepelayu
 • ayepelaymu
 • ayepelaygu
 • ayepelaiñ
 • ayepelaymün
 • ayepelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • ayepelafun
 • ayepelafuymi
 • ayepelafuy
 • ayepelafuyu
 • ayepelafuymu
 • ayepelafuygu
 • ayepelafuiñ
 • ayepefulaymün
 • ayepelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • ayepenofuli
 • ayepenofulimi
 • ayepenofule
 • ayepenofuliyu
 • ayepefunoleymu
 • ayepenofuleyegu
 • ayepenofuliyiñ
 • ayepenofuleymün
 • ayepenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • ayepenoli
 • ayepenolimi
 • ayepenole
 • ayepenoliyu
 • ayepenoliymu
 • ayepenoliygu
 • ayepenoliyiñ
 • ayepenoliymün
 • ayepenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • ayelayafun
 • ayelayafuymi
 • ayelayafuy
 • ayelayafuyu
 • ayelayafuymu
 • ayelayafuygu
 • ayelayafuiñ
 • ayelayafuymün
 • ayelayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • ayelayafunem
 • ayelayafuymiyem
 • ayelayafuyem
 • ayelayafuyuem
 • ayelayafuymuem
 • ayelayafuyguem
 • ayelayafuiñem
 • ayelayafuymünem
 • ayelayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • ayekilchi
 • ayekilge
 • ayekilpe
 • ayekiliyu
 • ayekinolmu
 • ayekinolpeyegu
 • ayelayaiñ
 • ayelayaymün
 • ayelayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • ayerumenofuli
 • ayerumenofulimi
 • ayerumenofule
 • ayerumenofuliyu
 • ayerumenofulimu
 • ayerumenofuleyegu
 • ayerumenofuliyiñ
 • ayerumenofuliymün
 • ayerumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • ayenofuli
 • ayenofulimi
 • ayenofule
 • ayenofuliyu
 • ayenofulimu
 • ayenofuleyegu
 • ayenofuliyiñ
 • ayenofuliymün
 • ayenofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • ayepenoli
 • ayepenolmi
 • ayepenole
 • ayepenoliyu
 • ayepenolimu
 • ayepenoleygu
 • ayepenoliyiñ
 • ayepenoliymün
 • ayepenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • ayerumepenoli
 • ayerumepenolmi
 • ayerumepenole
 • ayerumepenoliyu
 • ayerumepenoliymu
 • ayerumepenoleygu
 • ayerumepenoliyiñ
 • ayerumepenoliymün
 • ayerumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • ayekapenoli
 • ayekapenolmi
 • ayekapenole
 • ayekapenoliyu
 • ayekapenolimu
 • ayekapenoleyegu
 • ayekapenoliyiñ
 • ayekapenloiymün
 • ayekapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • ayekilchi
 • ayekil
 • ayekilpe
 • ayekilyu
 • ayekilmu
 • ayekilpeyegu
 • ayekiliñ
 • ayekilmün
 • ayekilpeyegün