PASSO DA QUI
MP.png pewma

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • pewma

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • pewmalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • pewmalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • pewmanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • pewmalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • pewmalan
 • pewmaylami
 • pewmalay
 • pewmalayu
 • pewmalaymu
 • pewmalaygu
 • pewmalayiñ
 • pewmalaymün
 • pewmalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • pewmalelan
 • pewmalelaymi
 • pewmalelay
 • pewmalelayu
 • pewmalelaymu
 • pewmalelaygu
 • pewmalelaiñ
 • pewmalelaymün
 • pewmalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • pewmalan
 • pewmalaymi
 • pewmalay
 • pewmalayu
 • pewmalaymu
 • pewmalaygu
 • pewmalayiñ
 • pewmalaymün
 • pewmalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • pewmapelayan
 • pewmapelayaymi
 • pewmapelayay
 • pewmapelayayu
 • pewmapelayaymu
 • pewmapelayaygu
 • pewmapelayaiñ
 • pewmapelayaymün
 • pewmapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • pewmapelan
 • pewmapelaymi
 • pewmapelay
 • pewmapelayu
 • pewmapelaymu
 • pewmapelaygu
 • pewmapelaiñ
 • pewmapelaymün
 • pewmapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • pewmapelafun
 • pewmapelafuymi
 • pewmapelafuy
 • pewmapelafuyu
 • pewmapelafuymu
 • pewmapelafuygu
 • pewmapelafuiñ
 • pewmapefulaymün
 • pewmapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • pewmapenofuli
 • pewmapenofulimi
 • pewmapenofule
 • pewmapenofuliyu
 • pewmapefunoleymu
 • pewmapenofuleyegu
 • pewmapenofuliyiñ
 • pewmapenofuleymün
 • pewmapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • pewmapenoli
 • pewmapenolimi
 • pewmapenole
 • pewmapenoliyu
 • pewmapenoliymu
 • pewmapenoliygu
 • pewmapenoliyiñ
 • pewmapenoliymün
 • pewmapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • pewmalayafun
 • pewmalayafuymi
 • pewmalayafuy
 • pewmalayafuyu
 • pewmalayafuymu
 • pewmalayafuygu
 • pewmalayafuiñ
 • pewmalayafuymün
 • pewmalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • pewmalayafunem
 • pewmalayafuymiyem
 • pewmalayafuyem
 • pewmalayafuyuem
 • pewmalayafuymuem
 • pewmalayafuyguem
 • pewmalayafuiñem
 • pewmalayafuymünem
 • pewmalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • pewmakilchi
 • pewmakilge
 • pewmakilpe
 • pewmakiliyu
 • pewmakinolmu
 • pewmakinolpeyegu
 • pewmalayaiñ
 • pewmalayaymün
 • pewmalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • pewmarumenofuli
 • pewmarumenofulimi
 • pewmarumenofule
 • pewmarumenofuliyu
 • pewmarumenofulimu
 • pewmarumenofuleyegu
 • pewmarumenofuliyiñ
 • pewmarumenofuliymün
 • pewmarumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • pewmanofuli
 • pewmanofulimi
 • pewmanofule
 • pewmanofuliyu
 • pewmanofulimu
 • pewmanofuleyegu
 • pewmanofuliyiñ
 • pewmanofuliymün
 • pewmanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • pewmapenoli
 • pewmapenolmi
 • pewmapenole
 • pewmapenoliyu
 • pewmapenolimu
 • pewmapenoleygu
 • pewmapenoliyiñ
 • pewmapenoliymün
 • pewmapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • pewmarumepenoli
 • pewmarumepenolmi
 • pewmarumepenole
 • pewmarumepenoliyu
 • pewmarumepenoliymu
 • pewmarumepenoleygu
 • pewmarumepenoliyiñ
 • pewmarumepenoliymün
 • pewmarumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • pewmakapenoli
 • pewmakapenolmi
 • pewmakapenole
 • pewmakapenoliyu
 • pewmakapenolimu
 • pewmakapenoleyegu
 • pewmakapenoliyiñ
 • pewmakapenloiymün
 • pewmakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • pewmakilchi
 • pewmakil
 • pewmakilpe
 • pewmakilyu
 • pewmakilmu
 • pewmakilpeyegu
 • pewmakiliñ
 • pewmakilmün
 • pewmakilpeyegün