PASSO DA QUI
MD.png guardèr

INFINÌT

Presèint

 • guardèr

Pasê

 • avér guardê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • guardê

GERÓNDI

Presèint

 • guardànd

Pasê

 • avànd guardê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a guèrd
 • té/ét guèrd
 • al/la guèrda
 • a guardàm
 • a guardê
 • i/él guèrden

Imperfèt

 • a guardèva
 • té/ét guardèv
 • al/la guardèva
 • a guardèven
 • a guardèvi
 • i/él guardèven
 

Pasê Remòt

 • a guardé
 • té/ét guardéss
 • al/la guardé
 • a guardén
 • a guardéssi
 • i/él guardén

Futùr Sèimpliz

 • a guardarò
 • té/ét guardarê
 • al/la guardarà
 • a guardaràm
 • a guardarî
 • i/él guardaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho guardê
 • t'è guardê
 • l'ha guardê
 • a-i-avàm guardê
 • a-i-avî guardê
 • i/égli han guardê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva guardê
 • t'avìv guardê
 • l'avìva guardê
 • a-i-avìven guardê
 • a-i-avìvi guardê
 • i/égli avìven guardê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé guardê
 • t'avéss guardê
 • l'avé guardê
 • a-i-avén guardê
 • a-i-avéssi guardê
 • i/égli avén guardê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò guardê
 • t'avrê guardê
 • l'avrà guardê
 • a-i-avràm guardê
 • a-i-avrî guardê
 • i/égli avràn guardê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a guèrda
 • ch'ét guèrda
 • ch'al/ch'la guèrda
 • ch'a guardàmma
 • ch'a guardèdi
 • ch'i/ch'él guèrden

Imperfèt

 • ch'a guardéss(a)
 • ch'ét guardéss(a)
 • ch'al/ch'la guardéss(a)
 • ch'a guardéssen
 • ch'a guardéssi
 • ch'i/ch'él guardéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia guardê
 • che t'àva/àbia guardê
 • ch'l' àva/àbia guardê
 • *
 • ch'a-i-avàmma guardê
 • ch'a-i-avìdi guardê

Trapasê

 • ch'i àven/àbien guardê
 • ch'égli àven/àbien guardê
 • ch'a-i-avéss(a) guardê
 • che t'avéss(a) guardê
 • ch'l' avéss(a) guardê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen guardê
 • ch'a-i-avéssi guardê
 • ch'i avéssen guardê
 • ch'égli avéssen guardê
 • a guardarév
 • té guardaréss

Pasê

 • al/la guardarév
 • a guardaréven
 • a guardaréssi
 • i/él guardaréven
 • a-i-avrév guardê
 • t'avréss guardê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév guardê
 • *
 • a-i-avréven guardê
 • a-i-avréssi guardê
 • i/égli avréven guardê
 • *