PASSO DA QUI
MD.png furèr

INFINÌT

Presèint

 • furèr

Pasê

 • avér furê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • furê

GERÓNDI

Presèint

 • furànd

Pasê

 • avànd furê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a fór
 • té/ét fór
 • al/la fóra
 • a furàm
 • a furê
 • i/él fóren

Imperfèt

 • a furèva
 • té/ét furèv
 • al/la furèva
 • a furèven
 • a furèvi
 • i/él furèven
 

Pasê Remòt

 • a furé
 • té/ét furéss
 • al/la furé
 • a furén
 • a furéssi
 • i/él furén

Futùr Sèimpliz

 • a furarò
 • té/ét furarê
 • al/la furarà
 • a furaràm
 • a furarî
 • i/él furaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho furê
 • t'è furê
 • l'ha furê
 • a-i-avàm furê
 • a-i-avî furê
 • i/égli han furê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva furê
 • t'avìv furê
 • l'avìva furê
 • a-i-avìven furê
 • a-i-avìvi furê
 • i/égli avìven furê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé furê
 • t'avéss furê
 • l'avé furê
 • a-i-avén furê
 • a-i-avéssi furê
 • i/égli avén furê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò furê
 • t'avrê furê
 • l'avrà furê
 • a-i-avràm furê
 • a-i-avrî furê
 • i/égli avràn furê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a fóra
 • ch'ét fóra
 • ch'al/ch'la fóra
 • ch'a furàmma
 • ch'a furèdi
 • ch'i/ch'él fóren

Imperfèt

 • ch'a furéss(a)
 • ch'ét furéss(a)
 • ch'al/ch'la furéss(a)
 • ch'a furéssen
 • ch'a furéssi
 • ch'i/ch'él furéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia furê
 • che t'àva/àbia furê
 • ch'l' àva/àbia furê
 • *
 • ch'a-i-avàmma furê
 • ch'a-i-avìdi furê

Trapasê

 • ch'i àven/àbien furê
 • ch'égli àven/àbien furê
 • ch'a-i-avéss(a) furê
 • che t'avéss(a) furê
 • ch'l' avéss(a) furê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen furê
 • ch'a-i-avéssi furê
 • ch'i avéssen furê
 • ch'égli avéssen furê
 • a furarév
 • té furaréss

Pasê

 • al/la furarév
 • a furaréven
 • a furaréssi
 • i/él furaréven
 • a-i-avrév furê
 • t'avréss furê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév furê
 • *
 • a-i-avréven furê
 • a-i-avréssi furê
 • i/égli avréven furê
 • *